Wet- en regelgeving in het speciaal onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs volgt nauwgezet de wetten, regels en richtlijnen voor voortgezet speciaal onderwijs. Ieder jaar besteden wij extra aandacht aan wettelijke thema’s.

Meldcode huiselijk geweld

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' te gebruiken bij signalen.

Toezicht op bevoegdheid leraren en Verklaring omtrent het gedrag

Het is belangrijk dat leerlingen les krijgen van gekwalificeerde docenten. Wij letten daarom de komende jaren in het bijzonder op de bevoegdheid van de leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs en op het bezit van de Verklaring omtrent het gedrag (vog).

Kwartier ochtendpauze vso

Sinds de invoering van de Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs mag de pauzetijd van 15 minuten in de ochtend niet als onderwijstijd worden meegerekend. Dit geldt voor alle uitstroomprofielen van het vso. Lees meer over het pauzekwartier.

Naleving leerplichtwet; melden van ongeoorloofd verzuim

De inspectie ziet erop toe dat scholen de Leerplichtwet naleven. Voorheen was dit toezicht een taak van de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

Schorsing en verwijdering

Bij het schorsen en verwijderen van een leerling toetst de inspectie of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. 

Wet kwaliteit

Om de kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) te verbeteren, is per 1 augustus 2013 de Wet kwaliteit (v)so ingegaan. Deze wet is vooral gericht op meer opbrengstgericht werken in het (v)so. Scholen in het (v)so zijn verplicht om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast te stellen en de voortgang van de ontwikkeling te registreren. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief naar welke vervolgbestemming de leerling moet kunnen uitstromen. Verder wordt in deze wet de onderwijstijd geregeld en stage.

Stage

De stage is verplicht voor het uitstroomprofiel Arbeid vanaf 1 augustus 2013. De stage beslaat maximaal vier dagen per week, voor leerlingen vanaf veertien jaar. Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs kent een maatschappelijke stage en Dagbesteding kan een stage ter oriëntatie op plaatsing binnen dagbesteding bevatten. 

Notitie nevenvestigingen

In het najaar van 2012 hebben wij tijdens de gesprekken met de besturen aandacht besteed aan de registratie van scholen bij DUO. Als vervolg hierop is de notitie nevenvestigingen verschenen. Deze biedt helderheid over dislocatie (lesplaats) en nevenvestiging.