Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

Eigen meldcode opstellen 

Elke school of instelling maakt de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo kan een instelling afspreken dat de docent de signalen bespreekt met de vertrouwenspersoon. Ook kan het nodig zijn in de meldcode extra aandacht te besteden aan signalering en handelswijze bij specifieke vormen van geweld.

Vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de meldcode moeten in ieder geval vijf stappen zijn opgenomen. De vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op de website rijksoverheid.nl. Vanaf 1 januari 2019 is het tevens verplicht om bij stap 4 en 5 van de meldcode een afwegingskader op te nemen.

Meldcode is verplicht

Het is voor scholen en instellingen verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. We zien bij alle scholen en instellingen toe op de naleving van dit wettelijke voorschrift.

Toezicht op de meldcode

Speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

We onderzoeken tijdens het vierjaarlijks onderzoek of de school of instelling een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft en of hierin de vereiste vijf stappen zijn opgenomen. Daarnaast beoordelen we de doorwerking van de meldcode binnen de school of instelling. Voor een goede doorwerking is het nodig dat het bestuur bij ieder van de vijf stappen vastlegt wie wat doet en daarnaast de kennis en het gebruik van de meldcode binnen de school of instelling bevordert.

Primair onderwijs

We onderzoeken tijdens het vierjaarlijks onderzoek of de school een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft. Bij signalen of incidenten kijken we tevens of in de meldcode de vereiste vijf stappen zijn opgenomen en beoordelen we de werking van de meldcode binnen de school.

Voor alle genoemde sectoren geldt dat we bij ernstige tussentijdse incidenten ook nagaan of de school of instelling een meldcode heeft en of deze is gebruikt.

Handhaving

Als een bestuur niet aan de wettelijke vereisten rondom de meldcode voldoet, volgt een herstelopdracht en een onderzoek naar herstel. Bij herhaaldelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten kan een sanctie worden opgelegd.

Meer informatie op rijksoverheid.nl

Uitgebreide informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op de website rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook informatie over de vijf stappen van de meldcode en het afwegingskader dat met ingang van 1 januari 2019 verplicht is.

Uitgelicht