De Inspectie van het Onderwijs wil zorgvuldig omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe wij dat doen.

Wat doet de inspectie met persoonsgegevens?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)  verplicht de inspectie zorgvuldig met persoongegevens om te gaan.

De Inspectie van het Onderwijs maakt gebruik van persoonsgegevens. Dit doen we alleen als dat voor onze toezichttaken noodzakelijk is. Dit wordt doelbinding genoemd. We hebben hiervoor een wettelijke grondslag (AVG art 6), bijvoorbeeld de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) en de vervulling van taken in het algemeen belang.

Hoe krijgt de inspectie persoonsgegevens binnen?

De gegevens worden aangeleverd door bijvoorbeeld besturen en scholen. Daarnaast verwerken we gegevens die door u worden aangeleverd. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt – telefonisch of via het contactformulier - of wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

De inspectie neemt uw persoonsgegevens serieus

De Inspectie van het Onderwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om verlies en misbruik tegen te gaan. De inspectie gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om  en verwerken deze persoonsgegevens met in achtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen waarvoor we ze nodig hebben. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken we uw gegevens niet om u ook andere nieuwsbrieven toe te sturen.

Recht van inzage

U heeft het recht om uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen. U kunt een verzoek tot inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het contactformulier.  We reageren zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen vier weken) op uw verzoek.

De inspectie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.