Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Een groot deel van de Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so is op 1 augustus 2015 in werking getreden. Met deze wet is een aantal wijzigingen van diverse wetten geregeld. Het betreft verschillende technische en kleine beleidsmatige wijzigingen. De beleidsmatige wijzigingen zijn ‘reparaties’ of nadere regelgeving waarvan de noodzaak onder andere naar voren is gekomen bij de behandeling van de verschillende wetten of bij de uitwerking in lagere regelgeving.

Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so

De Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so regelt een aantal (kleine) wijzigingen van diverse wetten, waaronder de Wet op de expertisecentra (WEC) De Variawet is op 1 augustus 2015 (grotendeels) in werking getreden.

Voor de sector speciaal onderwijs zijn er vier belangrijke wijzigingen:

1. ontheffing onderwijstijd voortgezet speciaal onderwijs

Scholen hebben de mogelijkheid om een ontheffing van onderwijstijd aan te vragen voor individuele leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De school vraagt de inspectie dan om voor een leerling een onderwijsprogramma vast te stellen dat afwijkt van het minimum aantal uren onderwijs (ontheffing onderwijstijd).

Vóór 1 augustus 2013 kon ontheffing zowel voor leerlingen in het speciaal onderwijs als in het voortgezet speciaal onderwijs worden aangevraagd. De mogelijkheid tot aanvragen van ontheffing geldt sinds 1 augustus 2013 alleen nog voor het speciaal onderwijs (artikel 12, tweede lid, WEC). Deze inperking heeft abusievelijk plaatsgevonden en wordt met de wetswijziging in de Variawet ongedaan gemaakt.

Voor het instroomprofiel vervolgonderwijs is de aanvraag van ontheffing geregeld in artikel 14a, tweede lid, onder f WEC. De aanvraag voor de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding is geregeld in artikel 25, vijfde lid WEC.

Het behandelen van de aanvragen heeft nu weer een wettelijke grondslag. De scholen die tussentijds een aanvraag hebben ingediend bij de inspectie, hebben vooruitlopend op de Variawet al een officieel besluit gekregen.

2. leerlingenvervoer

De wettelijke bepaling over leerlingenvervoer is verduidelijkt. In artikel 4, zevende en achtste lid WEC is ‘lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap’ vervangen door ‘lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap’. Hiermee is verduidelijkt dat ook deze laatste groep leerlingen recht heeft op leerlingenvervoer dat de gemeente bekostigt.

3. toelatingsgeschillen

Ouders van leerlingen cluster 1 (onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking) en 2 (onderwijs aan leerlingen met een auditief/communicatieve beperking) hebben de mogelijkheid om geschillen over toelating voor te leggen aan de geschillencommissie passend onderwijs. Dit betreft een aanpassing in artikel 45 (voorheen artikel 44) van de WEC;

4. VO-bevoegdheid voor lichamelijke oefening

Het vak lichamelijke oefening mag in het voortgezet speciaal onderwijs uitsluitend worden gegeven door een leraar met een VO-bevoegdheid voor dit vak op grond van artikel 36, eerste lid, van de WVO. Hiertoe is in de WEC artikel 3 lid 2a toegevoegd. Deze regeling komt overeen met de situatie van vóór 2001.