Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Een groot deel van de Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so is op 1 augustus 2015 in werking getreden. Met deze wet is een aantal wijzigingen van diverse wetten geregeld. Het betreft verschillende technische en kleine beleidsmatige wijzigingen. De beleidsmatige wijzigingen zijn ‘reparaties’ of nadere regelgeving waarvan de noodzaak onder andere naar voren is gekomen bij de behandeling van de verschillende wetten of bij de uitwerking in lagere regelgeving.

Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so

De Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so regelt een aantal (kleine) wijzigingen van diverse wetten, waaronder de Wet op de expertisecentra (WEC) De Variawet is op 1 augustus 2015 (grotendeels) in werking getreden.

Voor de sector speciaal onderwijs zijn er vier belangrijke wijzigingen:

1. leerlingenvervoer

De wettelijke bepaling over leerlingenvervoer is verduidelijkt. In artikel 4, zevende en achtste lid WEC is ‘lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap’ vervangen door ‘lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap’. Hiermee is verduidelijkt dat ook deze laatste groep leerlingen recht heeft op leerlingenvervoer dat de gemeente bekostigt.

2. toelatingsgeschillen

Ouders van leerlingen cluster 1 (onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking) en 2 (onderwijs aan leerlingen met een auditief/communicatieve beperking) hebben de mogelijkheid om geschillen over toelating voor te leggen aan de geschillencommissie passend onderwijs. Dit betreft een aanpassing in artikel 45 (voorheen artikel 44) van de WEC;

3. VO-bevoegdheid voor lichamelijke oefening

Het vak lichamelijke oefening mag in het voortgezet speciaal onderwijs uitsluitend worden gegeven door een leraar met een VO-bevoegdheid voor dit vak op grond van artikel 36, eerste lid, van de WVO.