Onderwijstijd in het voortgezet speciaal onderwijs

In de Wet op de expertisecentra is vastgelegd hoeveel uur les leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs moeten krijgen. Als inspectie zien wij erop toe dat scholen zich aan deze onderwijstijd houden. Als dit niet het geval is, dan spreken wij het bestuur of de school hierop aan.

De wettelijk vastgestelde onderwijstijd vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Onderwijstijdberekening

Binnen het voortgezet speciaal onderwijs geldt een urennorm voor de verschillende onderwijsprofielen. Door middel van een herberekening controleren we of de school de wettelijke onderwijstijd naleeft.

Aandachtspunten bij de berekening

Het voortgezet speciaal onderwijs wordt sinds de Wet kwaliteit (v)so op dezelfde manier behandeld als het reguliere voortgezet onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de onderwijstijd.

  1. Het pauzekwartier in de ochtend telt niet meer mee als onderwijstijd. Dit geldt voor alle uitstroomprofielen.
  2. Het meetellen van een schrikkeldag is niet meer toegestaan. Hoewel scholen voor (speciaal) basisonderwijs 1 dag mogen bijtellen in een niet-schrikkeljaar en 2 dagen in een schrikkeljaar, mogen scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs dit niet doen.

We zien regelmatig een verschil tussen onze herberekening en de berekening van scholen in het voortgezet speciaal onderwijs. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het wel of niet bijtellen van een schrikkeldag. Vanaf schooljaar 2019/2020 gaan we hierop handhaven.