De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen de Leerplichtwet naleven. Voorheen was dit toezicht een taak van de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

De inspectie heeft deze wettelijke taak gekregen op 1 januari 2012, bij wijziging van de Leerplichtwet 1969.

De taak van de gemeentelijke leerplichtambtenaar is om erop toe te zien dat individuele leerlingen en hun ouders voldoen aan de Leerplichtwet. Dat was vóór de wetswijziging ook al zo.

Leerlingen tussen 5 en 18 jaar leerplichtig

Volgens de Leerplichtwet moeten leerlingen tussen de 5 en 18 jaar onderwijs volgen aan een school of instelling totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar noemen we die verplichting 'leerplicht' en voor leerlingen van 16 tot 18 jaar ‘kwalificatieplicht’.

Aandachtsgebieden

De drie belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leerplicht zijn:

  1. Melden ongeoorloofd verzuim
  2. Schorsen en verwijderen
  3. Voortijdig schoolverlaten

Inspectietoezicht op naleving Leerplichtwet door scholen blijkt effectief

Bureau Regioplan heeft in het najaar van 2017 in opdracht van het ministerie van OCW de effectiviteit van het inspectietoezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) door scholen onderzocht.

De conclusie in het onderzoeksrapport van Regioplan is dat het inspectietoezicht op de naleving van de Leerplichtwet goed functioneert. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel gemeenten de eerdere samenwerkingsovereenkomsten met de inspectie op dit gebied missen.

De inspectie zet de komende tijd het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen voort. Daarbij staat centraal of besturen ervoor zorgen dat hun scholen of opleidingen verzuimbeleid hebben, verzuim goed registreren en indien nodig melden bij het Verzuimloket van DUO. De minister van OCW bereidt intussen een wetsvoorstel voor dat een juridische basis legt voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen de inspectie en gemeenten.