Toezicht op registratie en melding aan- en afwezigheid

De inspectie houdt toezicht op de registratie en melding van aan- en afwezigheid door scholen en instellingen. Hierbij gaat het om de naleving van wettelijke bepalingen uit de Leerplichtwet 1969 en de sectorwetten. We gebruiken bij het toezicht een risicogerichte opzet.

Het is van belang om schooluitval en thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen. Als scholen en instellingen ongeoorloofd verzuim, schorsing en verwijdering tijdig melden, is dit beter en sneller in beeld bij degenen die er actie op moeten ondernemen. Dit draagt er aan bij dat alle leerplichtige kinderen en jongeren onderwijs volgen en geen voortijdig schoolverlater worden.

Zie voor de meest recente informatie over het melden van verzuim in verband met corona de pagina 'Maatregelen coronavirus/verzuim' op de website van DUO.

Waar en wanneer doen we onderzoek?

Het toezicht op de registratie en melding van aan- en afwezigheid is onderdeel van het onderzoek naar bestuur en scholen/opleidingen (vierjaarlijks onderzoek).  Bij de inrichting van het onderzoek maken we gebruik van risico-indicatoren op het terrein van (veelvuldig) verzuim en schooluitval. Deze omvatten in elk geval door de inspectie ontvangen signalen van niet-naleving.

De inspectie kan besluiten om ernstige signalen van niet-naleving los van het vierjaarlijks onderzoek in behandeling te nemen.

Wat onderzoeken we?

Tijdens het onderzoek spreken we met medewerkers die bij de registratie en melding van aan- en afwezigheid betrokken zijn.

We kunnen de volgende onderwerpen onderzoeken die hun grondslag hebben in de Leerplichtwet 1969:

  • De verzuimadministratie: biedt de manier waarop de school/opleiding het verzuim van leerlingen/studenten registreert voldoende basis om te kunnen voldoen aan de wettelijk vastgelegde meldingsplicht van verzuim zonder geldige reden?
  • Het correct en tijdig melden van verzuim zonder geldige reden
  • Het binnen de geldende termijnen en op de juiste gronden toekennen van vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlofverlening)
  • Het direct melden van de verwijdering van een leerling/student.

Daarnaast kunnen we ook een aantal relevante wetsartikelen uit de sectorwetten onderzoeken. Dit betreft de volgende onderwerpen:

  • Het naleven van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het schorsen en verwijderen van een leerling (po, vo, so)
  • Het correct en tijdig melden van verzuim zonder geldige reden voor studenten tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie (mbo)
  • Het communiceren van het verzuimbeleid in de schoolgids (po, vo, so) of de onderwijsovereenkomst (mbo).

De resultaten van het onderzoek nemen we op in het rapport van het vierjaarlijks onderzoek.