Mogelijkheden voor onderwijs aan leerlingen (v)so-scholen

Wij zien soms constructies rondom leerlingen in het (voorgezet) speciaal onderwijs die niet in overeenstemming zijn met de wettelijke bekostigingsvoorwaarden. In de notitie 'Mogelijkheden binnen de huidige wetgeving voor onderwijs aan leerlingen (v)so-scholen' beschrijven wij een aantal van deze onrechtmatige situaties, hoe ze hersteld kunnen worden en welke mogelijkheden het wettelijk kader wel biedt.

Het gaat om:

  1. Leerlingen worden op een andere school ingeschreven dan waar zij onderwijs ontvangen;
  2. Scholen schrijven leerlingen in die niet tot de onderwijssoort behoren waarvoor het bevoegd gezag een beschikking heeft;
  3. Het bevoegd gezag heeft voor één school de beschikking over meerdere BRIN-¬nummers. Let op: het sanctioneringsbeleid voor (v)so-scholen met een dubbel BRIN-nummer is inmiddels gewijzigd!