Toezicht op financieel beheer

Het inspectietoezicht op financiën vormt één geheel met het toezicht op onderwijskwaliteit. Bij elk onderwijsbestuur in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo wordt het financieel beheer dus nader onderzocht bij het vierjaarlijks onderzoek.

Het financieel toezicht concentreert zich op de volgende vragen:

  • Is de financiële positie voldoende om goed onderwijs te blijven verzorgen? (continuïteit van het onderwijs)
  • Krijgen instellingen de onderwijsmiddelen waarop zij recht hebben en geven zij die middelen uit aan de juiste zaken? (de rechtmatigheid van de verkrijging en besteding van onderwijsmiddelen)
  • Is de besteding wel voldoende doel- en kostenbewust? (de doelmatigheid van de besteding).

Onderwijsaccountantsprotocol

Voor het financieel toezicht baseert de inspectie zich op de jaarlijkse controle die de accountant van de onderwijsinstelling heeft uitgevoerd. Daarom leggen we in het onderwijsaccountantsprotocol vast waar de accountant op moet letten in de jaarlijkse controle.

Jaarlijkse review accountantscontroles

Als Inspectie van het Onderwijs houden wij vervolgens toezicht op het werk van de betrokken accountants. Voldoen de controles door de accountants aan de eisen? Die vraag beantwoorden we door jaarlijks een gedeelte van de accountantscontroles te beoordelen, zogeheten reviews.

Download het Rapport review controles onderwijs 2022

Rapporten financieel toezicht

Onze rapporten zijn te vinden via de website Toezichtresultaten Onderwijsinpectie, waar u kunt zoeken met de naam van het bestuur. Bij iedere school vindt u een link naar het bestuur. Betreft een rapport een niet langer bestaand bestuur, dan vindt u het onder Overige (financiële) onderzoeken.