Toezicht op private activiteiten

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen zijn alle activiteiten onder (mede) verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag van die instelling, die niet uitsluitend dienen voor de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak van de instelling.

Private activiteiten wettelijk geregeld

Overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is mag niet weglekken en onderwijsgeld mag geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. De overheid wil anderzijds mogelijkheden bieden om door private activiteiten en door publiek-private samenwerking het bekostigde onderwijs en onderzoek te versterken.

Voor private activiteiten gelden daarom regels, op grond van de onderwijswetten WPO, WEC, WVO, WEB en WHW. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van deze regels.

In het documentenoverzicht vindt u de geldende regels voor private activiteiten die zijn gebaseerd op de onderwijswetgeving, zoals de notities Helderheid en de daaraan verbonden nota’s en brieven van het Ministerie van OCW.

Instellingen moeten ook rekening houden met regelgeving die een andere grondslag kent, zoals fiscale regels en aanbestedingsregels.

Casussen

Bureau Berenschot heeft in het rapport 'Inventarisatie en analyse historische casussen private activiteiten' 2 voorbeelden opgenomen van situaties waarbij private activteiten van bekostigd onderwijs centraal staan.

De volgende casus representeert recente ervaringen van het inspectietoezicht:

Vragen stellen  en misstanden signaleren

Heeft u een vraag of wilt u een vermoeden van een misstand aan de inspectie voorleggen? Reageer dan via het contactformulier.

Vermeld daarbij a.u.b. als onderwerp  “private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen”, noem ook de betreffende onderwijsinstelling en beschrijf de activiteiten van die instelling waarop uw vraag of signaal betrekking heeft. Door het onderwerp te vermelden als aangegeven, kan uw vraag / signaal direct aan de juiste medewerkers van de inspectie worden voorgelegd.

Voor de behandeling van signalen van bijvoorbeeld aanbieders van overeenkomstig onderwijs of onderzoek verwacht de inspectie dat de signaalgever zich in eerste instantie zelf tot de betreffende instelling richt. Mocht u met de instelling er niet uit komen en is dat mede reden voor het doorgeven van het signaal, dan willen wij u vragen zo volledig mogelijk te zijn bij het stellen van uw vragen, onderscheidenlijk het afgeven van dat signaal. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw signaal te ondersteunen met bijlagen die u bij het contactformulier kunt uploaden.

Afhankelijk van de concrete situatie en de beschikbare capaciteit weegt de inspectie af of en hoe het signaal in behandeling wordt genomen. U wordt over die afweging geïnformeerd.