Ouderbijdrage internationaal georiënteerd onderwijs is privaat geld

De (verplichte) ouderbijdragen voor het internationaal georiënteerd basis- of voortgezet onderwijs gelden als private baten. Voor besturen van scholen met internationaal georiënteerd onderwijs is dat van belang: met ingang van het verslagjaar 2022 moeten zij daarmee rekening houden in hun verantwoording en jaarverslag.

Ouderbijdrage mag verplicht zijn

Een aantal po- en vo-scholen in Nederland biedt onderwijs dat is bedoeld voor kinderen van expats. Dit zijn scholen met zogeheten internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) of internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO). Op aanvraag ontvangen zij daarvoor aanvullende bekostiging. Besturen van deze scholen mogen hiervoor daarnaast (ouder)bijdragen vaststellen en zij mogen toelating tot het internationaal georiënteerd onderwijs afhankelijk stellen van betaling van die bijdragen.

Ouderbijdrage IGBO en IGVO geldt als privaat

Er bestond onduidelijkheid of deze (verplichte) ouderbijdrage als publiek of als privaat geld moest worden aangemerkt. Het ministerie van OCW heeft laten weten dat de (verplichte) ouderbijdrage voor zowel het IGBO als het IGVO moet worden aangemerkt als een private baat. Met ingang van het verslagjaar 2022 moeten betrokken besturen hiermee rekening houden.

Bekostiging dus deels publiek, deels privaat

Het internationaal onderwijs wordt dus bekostigd vanuit drie bronnen. Namelijk: de reguliere bekostiging voor primair respectievelijk voortgezet onderwijs, de aanvullende bekostiging voor IGBO resp. IGVO, en de ouderbijdragen voor IGBO resp. IGVO. De reguliere bekostiging en de aanvullende bekostiging behoren tot de publieke baten. De ouderbijdragen IGBO en IGVO behoren tot de private baten.

Handreiking: onderscheid publiek en privaat

Hoe kan nu in de jaarverslaggeving het onderscheid tussen publiek en privaat worden gemaakt? Daarvoor geven we, in afstemming met het ministerie van OCW, de volgende handreiking.

  • Het schoolbestuur stelt met instemming van het ouders/leerlingendeel van de medezeggenschapsraad vooraf vast welke bijdrage waarvoor wordt gevraagd; het schoolbestuur stelt achteraf vast welke kosten daarvoor zijn gemaakt.
  • Een positief verschil tussen de private baten (ouderbijdragen IGBO resp. IGVO) en de aan de betreffende bestedingen verbonden lasten mag ten gunste komen van het private deel van het eigen vermogen. Een negatief verschil wordt ten laste gebracht van het private deel van het eigen vermogen (dit heet matching).
  • Het ligt voor de hand hiervoor (per school) een zogenoemd privaat bestemmingsfonds te vormen. De ouderbijdragen zijn immers privaat en specifiek bedoeld voor het internationaal georiënteerd onderwijs.

Meer lezen: juridische basis

De mogelijkheid van aanvullende bekostiging voor internationaal georiënteerd basis- respectievelijk voortgezet onderwijs wordt geboden in artikel 85a (Bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs) van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 3 (Aanvraag) van de Beleidsregel IGVO 2021. Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 75 (Cursussen) van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Het instemmingsrecht voor het vragen en besteden van deze ouderbijdragen is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen, artikel 13 (lid 1 sub c; voor primair onderwijs) en 14 (lid 2 sub c; voor voortgezet onderwijs).