Risicogericht toezicht op financiële continuïteit

De inspectie beziet ten minste jaarlijks of er bij besturen of instellingen financiële risico’s zijn die de continuïteit van het onderwijs in gevaar kunnen brengen.

Elk jaar leveren de onderwijsbesturen vóór 1 juli hun jaarverslagen in bij DUO en voeren zij de financiële gegevens digitaal in via XBRL (dit is een tool om financiële gegevens uit te wisselen). De inspectie voert een automatische risicodetectie uit op de financiële kengetallen van de instellingen. Als die onder bepaalde waarden liggen, dan kan dat wijzen op een financieel risico en voeren we een nadere analyse uit. Sommige risico’s komen ook aan het licht doordat we een signaal ontvangen.

Als we financiële risico’s vermoeden, dan volgt een nadere analyse. Soms vragen we daarvoor aanvullende informatie op bij een bestuur. Indien de inspectie vaststelt dat bij ongewijzigd beleid de continuïteit van het onderwijs binnen 2 jaar in het geding kan zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat we de instelling onder aangepast financieel toezicht plaatsen. Het bestuur of de instelling moet dan een herstelplan opstellen om binnen 2 jaar perspectief te hebben op voortgang van goed onderwijs bij bewust financieel beheer. Een instelling kan dat op eigen kracht doen of in samenwerking met derden (door fusie of overdracht). Mocht blijken dat een faillissement onafwendbaar is, dan ziet de inspectie erop toe dat leerlingen, deelnemers of studenten hun onderwijs elders kunnen vervolgen.

Een bestuur moet zich houden aan de afspraken die gemaakt zijn met de inspectie. De inspectie monitort periodiek of de maatregelen in het herstelplan zijn behaald en/of doorgevoerd. De voortgang van de herstelmaatregelen worden in een rapport openbaar gemaakt. Onder bepaalde omstandigheden kan de minister ingrijpen door een bestuur een zogeheten aanwijzing te geven.

Elke maand publiceren wij een overzicht van besturen die onder aangepast financieel toezicht staan.