Risicogericht toezicht op financiële continuïteit

De inspectie beziet ten minste jaarlijks of er bij besturen of instellingen financiële risico’s zijn die de continuïteit van het onderwijs in gevaar kunnen brengen.

Elk jaar sturen de onderwijsbesturen vóór 1 juli hun jaarverslagen en financiële gegevens naar DUO. De inspectie voert een automatische risicodetectie uit op de financiële kengetallen van de instellingen. Als die onder bepaalde waarden liggen, dan kan dat wijzen op een financieel risico en voeren we een nadere analyse uit. Sommige risico’s komen ook aan het licht doordat we een signaal ontvangen.

Als we financiële risico’s vermoeden, dan volgt een nadere analyse. Soms vragen we daarvoor aanvullende informatie op bij een bestuur. Is de continuïteit van het onderwijs binnen twee jaar in het geding, dan plaatsen we de instelling onder aangepast financieel toezicht. Het bestuur of de instelling moet dan een verbeterplan opstellen om binnen twee jaar perspectief te hebben op voortgang van goed onderwijs bij bewust financieel beheer. Een instelling kan dat op eigen kracht doen of in samenwerking met derden (door fusie of overdracht). Mocht blijken dat een faillissement onafwendbaar is, dan ziet de inspectie erop toe dat leerlingen, deelnemers of studenten hun onderwijs elders kunnen vervolgen.

Een bestuur moet zich houden aan zijn verbeterplan. Doet het dat niet, dan berichten wij daarover in openbare rapporten. Onder bepaalde omstandigheden kan de minister ingrijpen door een bestuur een zogeheten aanwijzing te geven.

Elke maand publiceren wij een overzicht van besturen die onder aangepast financieel toezicht staan.