Toezicht op financiële rechtmatigheid en doelmatigheid

De inspectie baseert zich haar financieel rechtmatigheidstoezicht in eerste instantie op de werkzaamheden van de instellingsaccountants. Daarnaast onderzoeken we zo nodig ook zelf of onderwijsmiddelen wel volgens wet- en regelgeving zijn verkregen of besteed (rechtmatigheid) en of onderwijsmiddelen kosten- en doelbewust zijn aangewend (doelmatigheid). Dit komt aan bod tijdens het vierjaarlijks onderzoek.

Wij verwachten dat het bestuur de voorwaarden inricht om de doelen te bereiken, waaronder de inzet en het beheer van  de (financiële) middelen voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijsproces, het  schoolklimaat en de resultaten. En dat het bestuur daartoe een meerjarenbegroting heeft waarin de relatie met het beleid en de doelen duidelijk zijn toegelicht. We rekenen onze activiteiten op dit terrein tot het stimulerend toezicht. De intern toezichthouder moet verantwoording afleggen in het jaarverslag over het toezicht op een doelmatige besteding van middelen. Hierop kunnen we een herstelopdracht geven. Daarnaast moet het bestuur evident ondoelmatige aanwending van beschikbare (financiële) middelen voorkomen. Zo nodig doen we onderzoek naar een mogelijk evident ondoelmatige besteding.

Onze onderzoeksrapporten zijn openbaar en kunnen aanleiding zijn om een bestuur of instelling een herstelopdracht te geven of bekostiging terug te vorderen.