Engels

Het beheersen van de Engelse taal stelt je in staat om mondiaal te communiceren met anderen. Of je nu thuis achter je laptop zit, je fysiek aan de andere kant van de wereld bevindt of gewoon op een terrasje zit. Engels spreken, schrijven, lezen en luisteren is voorwaardelijk voor goed wereldburgerschap. Onderwijs in Engels draagt daar in belangrijke mate aan bij. Het belang van het vak wordt dan ook in toenemende mate onderkend. Dit peilingsonderzoek laat zien dat basisscholen verschillen in de manier waarop zij hun onderwijs in Engels vormgeven. Zo heeft een derde van de basisscholen een coördinator of werkgroep voor het vak Engels; de overige scholen niet. Ook zien we dat de leerlingprestaties op het gebied van Engels aanzienlijk uiteenlopen. Dat de prestaties zo van elkaar verschillen komt waarschijnlijk mede door het ontbreken van heldere en in de wet verankerde beheersingsniveaus voor Engels aan het einde van het basisonderwijs.

Peil.Engels geeft zicht op de Engelse taalvaardigheid van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs op het gebied van gesprekken voeren, luisteren, lezen en woordenschat. Waar mogelijk zijn de vaardigheden van groep 8-leerlingen in 2018 bovendien vergeleken met de leerlingprestaties in eerder peilingsonderzoek in 2012. Daarnaast beschrijft Peil.Engels het onderwijsleerproces voor Engels op de deelnemende scholen en de attitude en achtergrondkenmerken van de deelnemende leerlingen en hun leerkrachten. Peil.Engels brengt ook de samenhang tussen de prestaties van leerlingen en het onderwijs in Engels in beeld. Het rapport besluit met de resultaten van een aanvullend, verdiepend onderzoek onder bovengemiddeld presterende scholen. Aan Peil.Engels deden 2.088 groep 8-leerlingen van 95 Nederlandse basisscholen mee.