Attitude en achtergrond leerlingen

De leerlingen die deelnamen aan dit onderzoek vulden een vragenlijst in over hun thuistaal, hun houding tegenover Engels, de mate waarin ze buitenschools in aanraking komen met de Engelse taal en de eigen inschatting van hun vaardigheid.

Houding van leerlingen ten aanzien van Engels redelijk positief

Leerlingen hebben gemiddeld een redelijk positieve houding tegenover Engels. Daarnaast blijkt uit het peilingsonderzoek dat leerlingen niet weglopen voor het gebruiken van Engels, maar ook niet overlopen van zelfvertrouwen om dit te doen. Ook buiten school komen leerlingen in aanraking met Engels, al blijkt dit niet heel intensief te zijn.

Leerlingen minst overtuigd van eigen schrijfvaardigheid

Leerlingen schatten hun eigen Engelse lees-, spreek- en luistervaardigheid vrij positief in. Als het gaat om schrijfvaardigheid zijn leerlingen wat minder overtuigd van hun eigen kunnen. Vvto-leerlingen schatten hun vaardigheden op alle domeinen hoger in dan eibo-leerlingen.

Leerkrachten schatten de Engels lees- en luistervaardigheid van hun leerlingen beduidend hoger in dan hun spreek- en schrijfvaardigheid. De inschatting die vvto-leerkrachten van hun leerlingen maken, verschilt vrijwel niet van de inschattingen die eibo-leerkrachten van hun leerlingen maken.

Durf van leerlingen om Engels te spreken tussen 2012 en 2018 enigszins toegenomen

Ten opzichte van 2012 lijkt de attitude van leerlingen ten aanzien van Engels weinig veranderd, net als de eigen inschatting van hun Engelse taalvaardigheid. Wel durven leerlingen in 2018 vaker Engels te spreken dan in 2012.