Trend 2012 – 2018

Op een aantal onderdelen hebben we de resultaten van 2018 vergeleken met resultaten uit eerder peilingsonderzoek Engels in 2012.

Geen grote veranderingen in de inrichting van het onderwijs Engels tussen 2012 en 2018

Leerkrachten integreren Engels in 2018 iets vaker met andere vakken dan in 2012 en ook gebruiken ze vaker Engelstalig materiaal in aanvulling op de lesmethode. Ook volgden eibo-leerkrachten in 2018 vaker nascholing op het gebied van Engels. Het aantal lesuren Engels daalde in 2018 licht ten opzichte van 2012, net als de frequentie waarmee leerkrachten leerlinggegevens overdragen naar het voortgezet onderwijs en authentiek Engelstalig beeld- en geluidsmateriaal gebruiken. Van de vaardigheden is de prioritering in de lessen verschoven van luisteren (2012) naar woordenschat (2018). Schrijven en grammatica krijgen nog altijd de minste aandacht. Een kanttekening bij de verschillen in het onderwijsleerproces tussen 2012 en 2018 is dat we niet goed kunnen nagaan of het om betekenisvolle verschillen gaat. Vanwege het ontbreken van de data van 2012 kunnen we alleen in beschrijvende zin een vergelijking maken en de verschillen niet toetsen op significantie.  

Leerlingprestaties Engels tussen 2012 en 2018 nauwelijks veranderd

De vergelijking van de prestaties in 2018 met die van 2012 laat zien dat de prestaties van leerlingen op het gebied van Engelse luistervaardigheid en leesvaardigheid licht daalden. De verschillen zijn echter (zeer) klein en weinig betekenisvol. Voor de Engelse spreekvaardigheid, die we toetsten met een specifieke taak voor de trendvergelijking, is geen sprake van grote verschillen in leerlingprestaties tussen 2012 en 2018. Dat geldt ook voor de prestaties op het gebied van woordenschat.

Durf van leerlingen om Engels te spreken tussen 2012 en 2018 enigszins toegenomen

Ten opzichte van 2012 lijkt de attitude van leerlingen ten aanzien van Engels weinig veranderd, net als de eigen inschatting van hun Engelse taalvaardigheid. Wel durven leerlingen in 2018 vaker Engels te spreken dan in 2012.

Zelfinschatting Engelse vaardigheid leerkrachten tussen 2012 en 2018 weinig veranderd

Het aandeel leerkrachten dat Engels op de pabo als verplichte module volgde, is in 2018 veel groter dan in 2012. Over de inhoud en omvang van Engels op de pabo zijn leerkrachten in beide jaren weinig positief, maar in 2018 wel iets positiever. De eigen inschatting die leerkrachten van hun Engelse vaardigheid maken, lijkt niet sterk veranderd tussen 2012 en 2018. Voor lezen en spreken schatten in 2018 iets meer leerkrachten in het beoogde B2-niveau te beheersen. Voor luisteren schatten in 2018 juist minder leerkrachten hun niveau op minimaal B2 in. Voor schrijfvaardigheid is de zelfinschatting van leerkrachten in 2012 en 2018 vrijwel gelijk.