Meetinstrumenten

Om de vaardigheid van leerlingen in kaart te brengen, zijn specifiek voor dit peilingsonderzoek toetsen of taken ontwikkeld voor gespreksvaardigheid, luisteren, lezen en woordenschat. Om een trend te kunnen rapporteren ten opzichte van het vorige peilingsonderzoek in 2012, is voor luisteren, lezen en woordenschat deels gebruik gemaakt van opgaven uit het vorige peilingsonderzoek. Voor gespreksvaardigheid (interactie) is een vergelijking over de tijd niet mogelijk, omdat de taken voor gespreksvaardigheid nieuw zijn ontwikkeld voor het peilingsonderzoek in 2018. Wel is in het huidige peilingsonderzoek ook een spreektaak (monoloog) afgenomen die ook in 2012 is gebruikt.

Gespreksvaardigheid

De gespreksvaardigheid van leerlingen is gemeten met drie praktische, in moeilijkheid oplopende taken waarin leerlingen in tweetallen een (gestructureerd) gesprek voerden. Vanwege het belang voor leerlingen om mondeling te kunnen communiceren, sloten de taken zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van leerlingen en zijn ze gebaseerd op gesprekssituaties waarin leerlingen mogelijk terecht komen. De meting van gespreksvaardigheid was bedoeld om de Engelse gespreksvaardigheid van individuele leerlingen vast te stellen. Hierbij is gekeken naar (1) inhoud, (2) kwaliteit en (3) vloeiendheid en interactie. Met behulp van gestandaardiseerde beoordelingsformulieren en op basis van video-opnames scoorden getrainde beoordelaars alle deelaspecten van de taken op de drie hiervoor genoemde criteria aan de hand van een driepuntsschaal (0-onvoldoende, 1-voldoende en 2-goed). Daarnaast zijn de gesprekken ook beoordeeld op de mate van Engelstalige interactie tussen de leerlingen.

Luistervaardigheid

Voor de toetsing van luisteren is gebruik gemaakt van audio(visuele) fragmenten die zoveel mogelijk aansloten bij de belevingswereld van leerlingen. Alle 48 opgaven vielen binnen de domeinen (1) dagelijks leven, (2) publiek domein en (3) school/opleiding. De toetsen voor luistervaardigheid bevatten items die aansluiten bij het A1-, A2- en B1-niveau van het ERK. Een kleine driekwart van de opgaven behoorde bij audiovisuele fragmenten en ruim een kwart bij zuivere audiofragmenten. Elke leerling maakte in totaal 16 opgaven, waarvan 9 audio-opgaven en 7 audiovisuele opgaven. Alle opgaven waren in het Nederlands geformuleerd om te voorkomen dat de vraagstelling de moeilijkheid van de opgaven zou kunnen beïnvloeden. Er zijn twee deelvaardigheden gepeild, namelijk ’luisteren naar mededelingen en instructie’ en ’kijken en luisteren naar audiovisuele media’.

Leesvaardigheid

Voor het meten van leesvaardigheid zijn in totaal 51 leesitems afgenomen. Alle opgaven waren meerkeuzeopgaven. Om te voorkomen dat de vraagstelling de moeilijkheid van de opgaven zou kunnen beïnvloeden, is er net als bij luistervaardigheid voor gekozen om de opgaven in het Nederlands te formuleren. De leerlingen beantwoordden niet alle opgaven. Elke leerling maakte in totaal 17 opgaven. In de toets is ernaar gestreefd diverse tekstgenres te bevragen, zo eerlijk mogelijk verdeeld over de verschillende toetsversies en vaardigheidsniveaus.

Woordenschat

Voor het meten van de woordenschat maakten leerlingen toetsen die zowel een beroep doen op de actieve als passieve kennis, onderscheiden naar het kunnen oproepen en het herkennen van woorden. Voor het ontwikkelen van de opgaven productieve woordenschat is gebruik gemaakt van het English Vocabulary Profile (EVP). In het EVP is op grond van een zeer grote database van tweede-taalgebruikers van het Engels een betrouwbaar woordenschatprofiel afgeleid voor elk van de ERK-niveaus. Voor receptieve woordenschat is gebruik gemaakt van een aanpassing van een bestaande toets (New Vocabulary Levels Test-level 1 van McLean & Kramer, 2015). Leerlingen maakten toetsen bestaande uit 36 of 37 opgaven (van de in totaal 110 opgaven). De verhouding productieve en receptieve items was ongeveer twee derde tegenover een derde.

Een uitgebreide beschrijving van de meetinstrumenten en de uitvoering van het onderzoek vindt u in het hoofdstuk 1 van deel C van Peil.Engels.

Meer informatie

In het technisch rapport van het consortium dat de instrumentontwikkeling en de dataverzameling voor deze peiling uitvoerde, vindt u een uitgebreide verantwoording van het instrumentarium en de dataverzameling met dit instrumentarium. In het technisch rapport Peil.Engels vindt u de onderliggende analyses en bijbehorende tabellen bij de rapportage Peil.Engels.