Prestaties in groep 8

Om de vaardigheden van leerlingen in kaart te kunnen brengen, zijn specifiek voor dit peilingsonderzoek meetinstrumenten ontwikkeld voor luisteren, lezen, woordenschat en gesprekken voeren. Deze instrumenten richten zich op de communicatieve en sociale functie van taal, met andere woorden op het taalgebruik van leerlingen in zo authentiek mogelijke situaties. Bij de ontwikkeling van het instrumentarium waren de niveaus en beschrijvingen van het Europees Referentiekader (ERK) leidend.

Europees Referentiekader

Het ERK bevat een raamwerk van niveaubeschrijvingen voor moderne vreemde talen en beschrijft zes niveaus van beheersing. De ERK-niveaus A1 en A2 zijn de niveaus van een beginnende taalgebruiker, de niveaus B1 en B2 van een onafhankelijke taalgebruiker en de niveaus C1 en C2 van de vaardige taalgebruiker. Om de leerlingprestaties in het onderzoek te kunnen interpreteren in het licht van het Europees Referentiekader (ERK), bepaalden experts in een inhoudelijke standaardbepaling waar de ‘grenspunten’ liggen voor het beheersen van de ERK-niveaus A1, A2 en B1.

Prestaties Engelse gespreksvaardigheid gemiddeld op A1-niveau

Voor Engelse gespreksvaardigheid presteren leerlingen gemiddeld op A1-niveau. Ruim twee derde van de leerlingen bereikt minimaal dit niveau. Ongeveer een vijfde van de leerlingen behaalt minimaal A2-niveau, waarvan de helft zelfs (minimaal) B1-niveau behaalt. Tussen vvto-leerlingen en eibo-leerlingen zijn er geen significante verschillen in de gemiddelde score en de behaalde ERK-niveaus.

Prestaties Engelse luistervaardigheid en leesvaardigheid gemiddeld op A2-niveau

Voor Engelse luistervaardigheid presteren leerlingen gemiddeld op A2-niveau. Leerlingen op vvto-scholen behalen gemiddeld hogere scores voor luistervaardigheid dan leerlingen op eibo-scholen. Vrijwel alle groep 8-leerlingen behalen minimaal A1-niveau voor Engelse luistervaardigheid. Ruim twee derde behaalt minimaal A2-niveau, waarvan ongeveer een derde zelfs (minimaal) B1-niveau. Leerlingen op reguliere eibo-scholen behalen significant vaker enkel A1-niveau en significant minder vaak het hogere B1-niveau dan leerlingen op vervroegd eibo-scholen en vvto-scholen.

Net als voor Engelse luistervaardigheid, presteren leerlingen ook voor Engelse leesvaardigheid gemiddeld op A2-niveau en halen leerlingen op vvto-scholen gemiddeld significant hogere scores dan leerlingen op eibo-scholen. Ruim negen van de tien groep 8-leerlingen behalen minimaal A1-niveau voor Engelse leesvaardigheid. Iets meer dan de helft van de leerlingen behaalt minimaal A2-niveau, waarvan ongeveer de helft zelfs (minimaal) B1-niveau. Leerlingen op vvto-scholen halen significant vaker B1-niveau dan leerlingen van beide typen eibo-scholen. Leerlingen op vervroegd eibo-scholen behalen significant vaker het basale A1-niveau dan leerlingen van reguliere eibo- en vvto-scholen.

Percentage woorden dat leerlingen kennen varieert sterk

Voor woordenschat zijn geen ERK-niveaus. Daarom keken we naar het percentage woorden dat leerlingen kennen (van het totaalaantal voorgelegde woorden). Gemiddeld kennen de leerlingen 66 procent van de aangeboden woorden. De spreiding in prestaties is echter aanzienlijk: de 10 procent laagst scorende leerlingen kent 40 procent of minder woorden terwijl de 10 procent hoogst scorende leerlingen 90 procent of meer van de voorgelegde woorden kent. Leerlingen op vvto-scholen kennen gemiddeld significant meer woorden dan leerlingen op eibo-scholen.