Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - december 2022

In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de brief over toezicht die minister Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en de implicaties van de brief voor het toezicht in het funderend onderwijs. Ook vindt u het rapport over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Verder leest u over het aantal aanmeldingen voor het traject Excellente Scholen 2023-2026 en over het aantal meldingen dat de vertrouwensinspecteurs ontvingen in het schooljaar 2021-2022. 

Schooladviezen: wat zijn feiten en wat zijn fabels?

Voor veel ouders en kinderen nadert er een spannend moment: het schooladvies. Wij vinden het belangrijk om de feiten en fabels over schooladviezen onder de aandacht te brengen. In het rapport over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs vindt u alle feiten en fabels op een rij. Bijvoorbeeld fabels over enkele versus dubbele adviezen, over de inhoud en status van plaatsingswijzers en over de mogelijkheid van plaatsingsadviezen geven. 

Lees meer over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Versterking toezicht en de kamerbrief over toezicht

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 21 november 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over zijn plannen voor het toezicht in het funderend onderwijs. De brief geeft politiek invulling aan een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord. De Inspectie van het Onderwijs zal vanuit haar eigen rol nader invulling geven aan de brief in het programma Versterking Toezicht.

De inspectie heeft een aantal veranderingen al in gang gezet. Ze stelt instellingsrapporten sneller vast dan voorheen. Ook doet ze vaker onderzoek als ze risico’s waarneemt op een school. Zo bevorderen we, dat verbeteringen eerder opgepakt worden als de onderwijskwaliteit onvoldoende is.

De komende maanden werkt de inspectie verder aan de versterking van haar toezicht. Via de nieuwsbrieven en de website houden we u op de hoogte.
Lees meer over de kamerbrief.
 

Houd alvast vrij! 10 mei congres Staat van het Onderwijs 2023

Op woensdag 10 mei 2023 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers tijdens het gelijknamige congres De Staat van het Onderwijs 2023. Op een later moment leest u op onze website hoe u kunt deelnemen aan het congres.

50+ aanmeldingen voor Excellente Scholen

De aanmelding voor het traject Excellente Scholen 2023-2026 is gesloten. Maar liefst 51 scholen, met uiteenlopende profielen, hebben zich aangemeld. De meeste aanmeldingen, 29, zijn van het voortgezet onderwijs. Primair onderwijs volgt met 17 aanmeldingen. Tot slot zijn er 5 aanmeldingen vanuit de sector speciaal onderwijs. Deze 51 scholen starten het traject om hopelijk in juni 2023 het predicaat Excellente School in ontvangst te nemen. Dit predicaat is bedoeld voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Voor het predicaat Excellente School heeft een school de waardering Goed nodig van de Inspectie van het Onderwijs. Lees meer over het traject Excellente Scholen.

Peiling Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Hoe staat het ervoor met de leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs? Welk leesonderwijs krijgen ze op school en welke ondersteuning krijgen ze thuis? Dit is onderzocht met de peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021. Zeker omdat dit gaat over de leesvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs en van schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs, is het ook relevant voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 13 december vindt u de resultaten van deze peiling via de website www.peilpunt.nl. Na de kerstvakantie ontvangt u een nieuwsbriefspecial over dit onderwerp.

Aantal meldingen vertrouwensinspecteurs 2021-2022

De vertrouwensinspecteurs van de inspectie hebben in het schooljaar 2021-2022 in totaal 1743 meldingen ontvangen. 23% van de meldingen ging over seksueel misbruik en seksuele intimidatie. In vergelijking met eerdere jaren is dat een duidelijk hoger aantal. Lees meer over de meldingen.

De inspectie heeft alle scholen en besturen een flyer gestuurd over de vertrouwensinspecteurs. In deze flyer staat ook de meld-, overleg- en aangifteplicht beschreven die scholen hebben in het geval van een mogelijk vermoeden van seksueel misbruik. Download de flyer op onze website

Proces aanvraag Afwijking onderwijstijd verder vereenvoudigd en versneld

Besturen kunnen via het Internet Schooldossier een aanvraag indienen voor afwijking van onderwijstijd voor leerlingen die (tijdelijk) niet volledig naar school kunnen door lichamelijke of psychische oorzaak. Het proces van aanvraag en afhandeling is geëvalueerd. Daaruit is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Het proces is naar aanleiding daarvan verder geautomatiseerd. Een van de verbeteringen is het vereenvoudigen van het indienen van een aanvraag. Ook voor de afhandeling van de aanvragen zijn verbeteringen aangebracht voor een snellere afhandeling. 

Wat merkt u daarvan:

Bij het indienen van de aanvraag kunt u gebruik maken van een online keuzehulp waarmee u kunt nagaan of een aanvraag voor afwijking onderwijstijd nodig is. Ook ontvangt u na het indienen van de aanvraag een bevestiging met informatie over de afhandeling. 
We gaan verder met de ontwikkeling van het automatiseringsproces, zodat we uw aanvragen op termijn nóg sneller en efficiënter kunnen afhandelen.
 

En verder...

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.