Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

In groep 8 van de basisschool krijgt een leerling het advies voor het vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke stap. Daarom gelden er wettelijke regels rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. En het is allereerst belangrijk dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt.

Hoe komt het advies tot stand?

Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk. Meer informatie hierover vindt u in de handreiking schooladvisering. De handreiking kan helpen om tot het beste advies te komen voor elke leerling. Of om dit advies aan te passen als dat nodig is, bijvoorbeeld als het school- en het toetsadvies verschillen. Deze handreiking is gebaseerd op de laatste inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Het bevat de actuele wet- en regelgeving als het gaat om schooladvisering en er staan volop voorbeelden uit de praktijk in. 

Ga naar de handreiking schooladvisering (versie januari 2023).

Dit zijn de regels

Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies, lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.  
 

  1. Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.
  2. Basisscholen moeten het schooladvies voor 1 maart vaststellen en voor 15 maart in Register Onderwijsdeelnemers (ROD) registreren.
  3. De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.

Feiten en fabels schooladvies 

Er leven veel misverstanden in het onderwijsveld en bij ouders over het schooladvies. De meest voorkomende vindt u in het  bestand ‘Feiten en fabels’.

Onderzoeken overgang po naar vo

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in de leerlijn van het kind. De Inspectie van het Onderwijs doet daarom met regelmaat onderzoeken binnen dit thema. 

Doorstroomonderzoek po schoolloopbanen

De inspectie heeft in februari en begin maart 2021 bij ruim 200 scholen onderzocht hoe scholen hebben gereageerd op de oproep van minister Slob om kansrijk te adviseren. Als gevolg van de periode van de tweede schoolsluiting ontbraken belangrijke toetsgegevens, of gaven deze toetsgegevens geen goed beeld van de ontwikkeling en mogelijkheden van leerlingen. Hoe zijn scholen hiermee omgegaan? 

Bekijk hier de eerste uitkomsten van het doorstroomonderzoek.

Lees ook: 'Plaatsing en onderwijsaanbod in de brugklas kunnen beter doordacht'

Meer weten?

Voor verdere vragen verwijzen we graag naar: