Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

In groep 8 van de basisschool krijgt een leerling het advies voor het vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke stap. Niet voor niets gelden er wettelijke regels rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. En het is allereerst belangrijk dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt.

Belang van goed schooladvies

Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Soms blijken leraren echter in hun advies zaken mee te wegen die - onbedoeld en vaak ook onbewust de kansen van leerlingen kunnen belemmeren. Het onderzoek ‘Kansen(on)gelijkheid bij de overgangen po-vo’ geeft handvatten voor scholen om het schooladvies de kansen van leerlingen te vergroten.

Wat zijn de regels?

  1. Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.
  2. Basisscholen moeten het schooladvies voor 1 maart vaststellen en voor 15 maart in Register Onderwijsdeelnemers (ROD) registreren.
  3. De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.

Het schooladvies en het eventuele plaatsingsadvies

Scholen geven uiterlijk half maart een schooladvies af aan de leerling en zijn ouders/verzorgers en plaatsen dit in ROD. Dit is het formele advies. Het schooladvies moet voor alle belanghebbenden hetzelfde zijn. Dus zowel de leerling als zijn ouders als de vo-school krijgen hetzelfde schooladvies te horen.

De minister heeft scholen opgeroepen om kansrijk te adviseren. Dat is doorgaans in het schooladvies verwerkt. Het kan ook zijn dat basisscholen naast het formele schooladvies nog een (kansrijk) plaatsingsadvies geven. Dit plaatsingsadvies moet dan passen binnen het afgegeven formele schooladvies en ook met alle betrokkenen worden gecommuniceerd. De inspectie spreekt scholen erop aan als dit niet het geval is. In ROD moet altijd het schooladvies opgenomen zijn.

Tot slot

Voor verdere vragen verwijzen we graag naar: