Kamerbrief over toezicht: inspectie werkt verder aan versterking toezicht

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 21 november 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over zijn plannen voor het toezicht in het funderend onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs), getiteld Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit. De brief geeft politiek invulling aan een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord. De Inspectie van het Onderwijs zal vanuit haar eigen rol nader invulling geven aan de brief in het al lopende programma Versterking Toezicht. Dit programma omvat naast het funderend onderwijs ook het middelbaar beroepsonderwijs.

Ombuigen neergaande lijn basisvaardigheden

Met de versterking van het toezicht levert de inspectie haar bijdrage aan het ombuigen van de neergaande lijn in de basisvaardigheden die de afgelopen jaren zichtbaar was.

De inspectie heeft een aantal veranderingen al in gang gezet in het toezicht. Ze gaat sneller over tot onderzoek als ze risico’s vermoedt op een school. Ook stelt ze instellingsrapporten sneller vast dan voorheen. Zo bevordert ze, dat verbeteringen eerder opgepakt worden als de onderwijskwaliteit onvoldoende is.

In lijn met de Kamerbrief blijven de uitgangspunten van het bestuursgerichte toezicht belangrijk bij de versterking van het toezicht . Besturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van hun scholen en het financieel beheer. We spreken besturen aan op hun verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en het financieel beheer. Binnen het programma wordt wel gestreefd naar een betere balans tussen het toezicht op school-, bestuur- en stelselniveau en de gewenste versterking van de integraliteit van ons toezicht.

De komende maanden werkt de inspectie verder aan de versterking van haar toezicht. Zij overlegt hierover met het onderwijsveld. Via de website en de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs