Inspectie versterkt haar toezicht en doet vaker onderzoek bij risico’s in het funderend onderwijs

De basisvaardigheden staan de afgelopen jaren onder druk, en de urgentie is groot voor alle betrokken partijen om de dalende trend te keren. Dat heeft de inspectie ook benadrukt bij de Staat van het Onderwijs 2022. Daarom versterken we als inspectie ons toezicht.

Leerlingen in een groot schoolgebouw
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Deze versterking zal in de komende jaren vorm krijgen, in overleg met het onderwijsveld. Zo werken we de komende tijd aan de opname van een aparte standaard basisvaardigheden in de onderzoekskaders po, so en vo. Hierover voeren we overleggen met georganiseerd onderwijsveld

Nieuwe aanpak: betere balans

Bij de versterking van het toezicht blijven de uitgangspunten van het bestuursgerichte toezicht staan. Besturen blijven verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van hun scholen en het financieel beheer. We blijven besturen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en het financieel beheer. De nieuwe aanpak zal passen bij een betere balans tussen het toezicht op school-, bestuur- en stelselniveau en de gewenste versterking van de integraliteit van ons toezicht.

Vaker risico-onderzoek

Een van de eerste stappen in de versterking van ons toezicht is dat we vaker risico-onderzoek doen bij scholen. Jaarlijks voeren wij voor alle scholen in het funderend onderwijs een prestatie- en risicoanalyse uit. Daarover voeren we vanzelfsprekend eerst een gesprek met het bestuur.

We zien dat het onderwijs op dit moment te maken heeft met diverse grote uitdagingen. Scholen kampen nog met de naweeën van de coronacrisis en het lerarentekort is overal in het land merkbaar. 

Juist in uitdagende tijden is het extra belangrijk om toe te zien of leerlingen onderwijs krijgen van voldoende niveau en zwakke plekken in beeld te brengen, ook als blijkt dat een school in lastige omstandigheden verkeert. Het is in het belang van leerlingen dat problemen tijdig onder ogen gezien en aangepakt worden. 

Bij een kwaliteitsonderzoek beoordeelt de inspectie op basis van de onderzoekskaders of de kwaliteit van een school Voldoende, Onvoldoende of Zeer zwak is.