Jaarlijkse prestatieanalyse

Jaarlijks maken wij een analyse van iedere school of instelling. Dat doen we op basis van de informatie die de inspectie al heeft over het bestuur en de scholen en opleidingen.

We kijken onder meer naar de leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. Ook bekijken we bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerlingenaantallen en personeelsomvang en het jaarverslag van het bestuur. Ten minste eens per jaar analyseren we de data die we op die manier hebben verzameld. Ook kijken we naar eventuele signalen van bijvoorbeeld leraren, ouders of leerlingen en studenten. Als we geen risico’s zien, dan sluiten we de analyse af. Het bestuur hoort dan niets van ons. Vermoeden we dat er risico’s zijn? Dan voeren we een expertanalyse uit. De analyse wordt uitgevoerd door een expertteam, waarin kennis en deskundigheid op het terrein van data-analyse, onderwijskwaliteit en financieel beheer aanwezig zijn. Zo ontstaat een volledig beeld van de onderwijskwaliteit, sturingskwaliteit en financiën. Zien we op basis van de expertanalyse dat de risico’s groot en ernstig zijn? Dan nodigen we het bestuur uit voor een gesprek en volgt er mogelijk een onderzoek naar de risico’s.

De jaarlijkse analyse vormt ook het vertrekpunt van het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen.

Prestatieanalyse basisscholen

In de jaarlijkse prestatieanalyse van de basisscholen kijken we naar de gemiddelde eindtoetsscore, signalen, historische kwaliteitsoordelen, de behaalde referentieniveaus in relatie tot de schoolweging, de schooladviezen, de plaats in het voortgezet onderwijs na 3 jaar, de monitor sociale veiligheid, de verandering van schoolgrootte en de schoolweging. De schoolweging is de maat voor de leerlingenpopulatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor ons berekent. De gegevens zijn afkomstig uit BRON-bestanden, bestanden van het CBS en de door scholen aangeleverde monitorgegevens sociale veiligheid.

Prestatieanalyse voortgezet onderwijs

Ieder jaar voeren we de jaarlijkse prestatieanalyse voor scholen voor het voortgezet onderwijs uit. Hierbij kijken we naar een brede selectie van risicoindicatoren die gezamenlijk inzicht geven in mogelijke risico’s bij scholen en besturen ten aanzien van onderwijskwaliteit en financieel beheer. Zo betrekken we bij de prestatieanalyse bijvoorbeeld historische kwaliteitsoordelen, ontvangen signalen, resultaten van de Monitor Sociale Veiligheid, ontwikkelingen in leerlingaantallen en kenmerken van het personeelsbestand. Ook de berekende resultaten van het Onderwijsresultatenmodel VO maken deel uit van de prestatieanalyse. De belangrijkste databronnen voor de prestatieanalyse zijn BRON-bestanden, de door scholen aangeleverde monitorgegevens Sociale Veiligheid, interne bestanden met ontvangen meldingen en historische kwaliteitsoordelen en de uitkomsten van het Onderwijsresultatenmodel.

Prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs

In de jaarlijkse prestatieanalyse van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kijken wij naar een grote diversiteit aan gegevens. We betrekken niet alleen de opbrengstgegevens die jaarlijks door middel van de vragenlijst worden opgehaald bij de scholen. Hierbij gaat het om tussentijdse-en einduitstroom, ontwikkelingsperspectieven, IQ in relatie tot uitstroom en de bestendiging. We kijken daarnaast naar signalen, historische kwaliteitsoordelen, de monitoring sociale veiligheid, leerlingpopulaties, schorsingen en verwijderingen, financiële gegevens en fusies. Deze gegevens zijn afkomstig uit BRON-bestanden, gegevens aangeleverd door scholen en gegevens die uit onze eigen registraties komen.

Prestatieanalyse middelbaar beroepsonderwijs

Meer informatie vindt u op de webpagina over de jaarlijkse prestatieanalyse van mbo-instellingen.