Jaarlijkse prestatieanalyse

Jaarlijks maken wij een analyse van iedere school of instelling. Dat doen we op basis van de informatie die de inspectie al heeft over het bestuur en de scholen en opleidingen.

We kijken onder meer naar de leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. Ook bekijken we bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerlingenaantallen en personeelsomvang en het jaarverslag van het bestuur. Ten minste eens per jaar analyseren we de data die we op die manier hebben verzameld. Ook kijken we naar eventuele signalen van bijvoorbeeld leraren, ouders of leerlingen en studenten. Als we geen risico’s zien, dan sluiten we de analyse af. Het bestuur hoort dan niets van ons. Vermoeden we dat er risico’s zijn? Dan voeren we een expertanalyse uit. De analyse wordt uitgevoerd door een expertteam, waarin kennis en deskundigheid op het terrein van data-analyse, onderwijskwaliteit en financieel beheer aanwezig zijn. Zo ontstaat een volledig beeld van de onderwijskwaliteit, sturingskwaliteit en financiën. Zien we op basis van de expertanalyse dat de risico’s groot en ernstig zijn? Dan nodigen we het bestuur uit voor een gesprek.

De jaarlijkse analyse vormt ook het vertrekpunt van het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen.

Prestatieanalyse basisscholen

In de jaarlijkse prestatieanalyse van de basisscholen kijken we naar de gemiddelde eindtoetsscore, signalen en historische kwaliteitsoordelen. Vanaf 1 augustus 2019 gaan we naar meer aspecten kijken. We betrekken ook de behaalde referentieniveaus, de schooladviezen, de plaats in het vo na 3 jaar, de veiligheidsbeleving, het welbevinden, de verandering van schoolgrootte en de schoolweging. De schoolweging is de nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor ons berekent. De gegevens zijn afkomstig uit BRON-bestanden, bestanden van het CBS en de door scholen aangeleverde monitorgegevens sociale veiligheid. In schooljaar 2019/2020 zullen we de prestatieanalyse in de praktijk toetsen op de voorspellende waarde en geleidelijk verder verbeteren.

Prestatieanalyse mbo

Meer informatie vindt u op de webpagina over de jaarlijkse prestatieanalyse van mbo-instellingen.