Jaarlijkse prestatieanalyse mbo

Jaarlijks monitort de Inspectie van het Onderwijs op afstand of er bij onderwijsinstellingen risico’s zijn in de kwaliteit van het onderwijs en op het gebied van het financieel beheer. We noemen we dit  de jaarlijkse prestatieanalyse.

Voor de uitvoering van onze waarborgfunctie is het van belang dat we de prestaties op het niveau van de besturen en hun opleidingen monitoren en daarmee eventuele risico’s tijdig detecteren. In aanvulling op het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en opleidingen voeren daarom ten minste een keer per jaar een prestatie analyse uit op de volgende onderwerpen en kengetallen:

 • onderwijsresultaten
 • financiële kengetallen
 • personele en materiële kosten
 • ontwikkeling studentpopulatie
 • bestuurlijke inrichting
 • beschikbare onderzoeken naar veiligheid
 • resultaten tevredenheidsonderzoeken

Als er geen vermoeden van risico’s is dan wordt de analyse afgesloten. Besturen worden dan niet actief over de uitkomst van de prestatie-analyse op de hoogte gesteld.

Als er een vermoeden van risico’s is dan voeren we een expertanalyse naar de risico’s uit. Als de expertanalyse nog onvoldoende uitsluitsel biedt over de vraag of de geconstateerde risico’s tot kwaliteitsproblemen en/of financiële problemen leiden, dan nodigen we het bestuur uit voor een gesprek.

Op basis van het bestuursgesprek bepalen we of er voldoende vertrouwen is in het bestuur om zelf tot een effectieve aanpak van de risico’s te komen of dat we aanleiding zien voor een kwaliteitsonderzoek bij opleidingen of bij het bestuur.

Bronnen

Bij de jaarlijkse risicomonitoring maken we onder andere gebruik van:

 • de eigen verantwoording van de instelling (zoals het jaarverslag en de jaarrekening)
 • informatie uit centrale registraties
 • de uitkomsten van de JOB-monitor (tevredenheidsonderzoek bij studenten)
 • signalen die wij ontvangen.