Waardering Goed

Het bestuur kan een school of opleiding bij de inspectie voordragen voor de waardering Goed. Dat kan als de basiskwaliteit van die school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. De basiskwaliteit van een school is op orde wanneer wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Als niet wordt voldaan aan deze eisen, dan komt de school dus ook niet in aanmerking voor de waardering Goed.

Op verzoek

Een onderzoek naar de waardering Goed doen wij uitsluitend op verzoek. Besturen kunnen hun scholen in het po, vo en so hiervoor aanmelden; wij plannen dan binnen een half jaar een onderzoek in, tenzij in die periode ook een vierjaarlijks onderzoek is gepland. In dat geval nemen we het onderzoek naar de waardering Goed mee in het vierjaarlijks onderzoek. Mbo-instellingen kunnen alleen een onderzoek naar Goed aanvragen in het kader van een vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen.

In het onderzoekskader staat aan welke normen een school moet voldoen om de waardering Goed te krijgen.

Brochure Zelfevaluaties, visitaties en audits

Meer informatie over het opstellen van een zelfevaluatie vindt u in de Brochure Zelfevaluaties, visitaties en audits. De brochure is opgesteld door de PO-Raad en de inspectie en bruikbaar voor alle onderwijssectoren.

Aanvragen via ISD

Een aanvraag voor een onderzoek naar Goed wordt gedaan via het Internet Schooldossier (ISD); het daarvoor bestemde formulier is beschikbaar vanaf 1 augustus 2018. De bijbehorende bestanden, zoals de verplichte (zelf)evaluatie, kunnen voor po-, vo- en so-scholen eveneens worden geüpload via het ISD.

Ook een onderzoek naar Goed in het kader van een vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen moet via het ISD worden aangemeld. De bijbehorende bestanden moeten worden geüpload via het ISD.