Themaonderzoeken primair onderwijs

Naast de onderwijssectoroverstijgende onderzoeksthema's hebben we voor primair onderwijs ook een aantal thema's voor 2020 vastgesteld.

Thema's primair onderwijs 2020

Curriculum

Over het gerealiseerde curriculum in het funderend onderwijs weten we betrekkelijk weinig. Scholen hebben een grote autonomie in het bepalen van hun aanbod en kunnen daardoor behoorlijk van elkaar verschillen. We willen voor het primair onderwijs komen tot meer zicht op het geplande (op methoden gebaseerde) curriculum en het feitelijk aangeboden curriculum. Welke keuzes maken scholen en wat is daarvan het effect?

Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie

We onderzoeken in schooljaar 2020-2021 de ambities voor kwaliteitsverbetering van scholen in samenhang met de samenstelling van de leerlingenpopulatie. We brengen samen met de school de motieven, doelen en (voorgenomen) evaluatie van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering in kaart en reflecteren op de vraag hoe die samenhangen met doelgroepen binnen de school, zoals onderwijsachterstanden, leerlingen met hulp binnen de basisondersteuning en leerlingen met extra ondersteuning. Op een deel van de scholen voeren we een verdiepend onderzoek naar het zicht op die doelgroepen.

Afgeronde themaonderzoeken