Themaonderzoeken primair onderwijs

Naast de onderwijssectoroverstijgende onderzoeksthema's hebben we voor primair onderwijs ook een aantal thema's voor 2020 vastgesteld.

Thema's primair onderwijs 2020

Ruimte in meesterschap: onderzoek naar strategisch HRM

In het schooljaar 2019/2020 bezoeken we een aantal scholen voor het themaonderzoek Ruimte in meesterschap: onderzoek naar strategisch HRM op basisscholen. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen strategisch personeelsbeleid, werkbeleving en onderwijskwaliteit. Daarnaast willen we in beeld brengen hoe strategisch personeelsbeleid kan bijdragen aan werkdrukvermindering voor leraren. Daarbij richten we ons op het delen van goede voorbeelden. De minister is van plan om deugdelijkheidseisen te formuleren waarbij het strategisch personeelsbeleid en professionaliteit centraal zullen staan. Dit onderzoek kan bijdragen aan de verdere invulling van het toezicht op deze deugdelijkheidseisen.

Curriculum

Over het gerealiseerde curriculum in het funderend onderwijs weten we betrekkelijk weinig. Scholen hebben een grote autonomie in het bepalen van hun aanbod en kunnen daardoor behoorlijk van elkaar verschillen. We willen voor het primair onderwijs komen tot meer zicht op het geplande (op methoden gebaseerde) curriculum en het feitelijk aangeboden curriculum. Welke keuzes maken scholen en wat is daarvan het effect?

Thema's primair onderwijs 2019

Pilots Voor- en vroegschoolse educatie / Kinderopvang

Bij een aantal gemeenten onderzoeken we hoe de verschillende stakeholders sturen op de kwaliteit van de voorschoolse educatie en de kinderopvang. Dit doen we in de vorm van pilots. Voor de zomer (2018) hebben we hier drie gemeenten bij betrokken, na de zomer betrekken we hier dertien gemeenten bij. Onderdeel van de aanpak zijn bezoeken aan gemeenten en locaties, en deskundigheidsbevordering bij GGD-inspecteurs. In het voorjaar van 2019 volgt de rapportage en vindt overleg plaats met de ministeries van OCW en SZW over de mogelijkheden die deze aanpak biedt voor de toekomstige inrichting van het toezicht. Daarbij worden ook de VNG en GGD GHOR betrokken.

Nulmeting kwaliteit van locaties voor voorschoolse educatie

We gaan in de tweede helft van 2019 een nulmeting uitvoeren van de kwaliteit van voorschoolse locaties. We zullen ongeveer 250 bezoeken doen om tot een representatief beeld te komen. Daarnaast willen we een beeld geven van de aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse educatie op basis van onderzoek bij circa 75 vroegscholen.

Thema's primair en voortgezet onderwijs 2019

Lokale Educatieve Agenda van gemeenten en schoolbesturen

We gaan onderzoeken in hoeverre gemeenten en schoolbesturen de doelen, die in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zijn afgesproken, behalen. In de LEA maken gemeenten en schoolbesturen en ook kinderopvangorganisaties afspraken over het voorkómen van segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Basis voor ons onderzoek is een vragenlijst die we uitzetten onder gemeenten. Deze vragenlijst combineren we met de vragenlijst over voor- en vroegschoolse educatie. Op basis van de uitkomsten zullen we enkele (goede) voorbeelden uitwerken. We rapporteren hierover in de eerste helft van 2020.

Themarapporten

Hieronder vindt u rapporten van afgeronde themaonderzoeken.

Documenten