Themaonderzoeken primair onderwijs

Naast de onderwijssectoroverstijgende onderzoeksthema's hebben we voor primair onderwijs ook een aantal thema's voor 2019 vastgesteld.

Thema's primair onderwijs 2019

  • Ruimte in meesterschap: onderzoek naar strategisch HRM

In het schooljaar 2019/2020 bezoeken we een aantal scholen voor het themaonderzoek Ruimte in meesterschap: onderzoek naar strategisch HRM op basisscholen. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen strategisch personeelsbeleid, werkbeleving en onderwijskwaliteit. Daarnaast willen we in beeld brengen hoe strategisch personeelsbeleid kan bijdragen aan werkdrukvermindering voor leraren. Daarbij richten we ons op het delen van goede voorbeelden. De minister is van plan om deugdelijkheidseisen te formuleren waarbij het strategisch personeelsbeleid en professionaliteit centraal zullen staan. Dit onderzoek kan bijdragen aan de verdere invulling van het toezicht op deze deugdelijkheidseisen.

  • Vervolg stimulerend onderzoek ‘op naar vo!’

We hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met stimulerend onderzoek naar de overgang van po naar vo. Scholen geven aan veel te hebben aan dit onderzoek. We hebben een webapplicatie ontwikkeld, waarmee schoolteams in gesprek kunnen gaan over hoe zij leerlingen adviseren richting het vo. We zien goede mogelijkheden om bijvoorbeeld over de druk van ouders bij de advisering stimulerende gesprekken te voeren. In de zomer van 2019 zullen we over eventueel nieuw onderzoek beslissen.

  • Curriculum

Over het gerealiseerde curriculum in het funderend onderwijs weten we betrekkelijk weinig. Scholen hebben een grote autonomie in het bepalen van hun aanbod en kunnen daardoor behoorlijk van elkaar verschillen. We willen voor het primair onderwijs komen tot meer zicht op het geplande (op methoden gebaseerde) curriculum en het feitelijk aangeboden curriculum. Welke keuzes maken scholen en wat is daarvan het effect?

  • Pilots Voor- en vroegschoolse educatie / Kinderopvang

Bij een aantal gemeenten onderzoeken we hoe de verschillende stakeholders sturen op de kwaliteit van de voorschoolse educatie en de kinderopvang. Dit doen we in de vorm van pilots. Voor de zomer (2018) hebben we hier drie gemeenten bij betrokken, na de zomer betrekken we hier dertien gemeenten bij. Onderdeel van de aanpak zijn bezoeken aan gemeenten en locaties, en deskundigheidsbevordering bij GGD-inspecteurs. In het voorjaar van 2019 volgt de rapportage en vindt overleg plaats met de ministeries van OCW en SZW over de mogelijkheden die deze aanpak biedt voor de toekomstige inrichting van het toezicht. Daarbij worden ook de VNG en GGD GHOR betrokken.

  • Nulmeting kwaliteit van locaties voor voorschoolse educatie

We gaan in de tweede helft van 2019 een nulmeting uitvoeren van de kwaliteit van voorschoolse locaties. We zullen ongeveer 250 bezoeken doen om tot een representatief beeld te komen. Daarnaast willen we een beeld geven van de aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse educatie op basis van onderzoek bij circa 75 vroegscholen.

  • Peil.onderzoek

In dit doorlopende onderzoeksprogramma brengen we voor diverse inhoudsgebieden de ontwikkelingen in het aanbod van scholen en de resultaten van de leerlingen aan het eind van basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in kaart. In 2019 verschijnt naast de jaarlijkse meting taal en rekenen 2017/2018 de rapportage van de peilingen Engels einde basisonderwijs en mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4). Verder voeren we de peiling schrijfvaardigheid uit en begeleiden we de uitvoering van Peil.onderzoek rekenen en wiskunde.

  • SBO/Nieuwkomers

Tijdens de vierjaarlijke bezoeken aan besturen bezoeken we altijd de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 voor een verificatieonderzoek.

Thema's primair en voortgezet onderwijs 2019

  • Fries

Met de provincie Fryslân is afgesproken dat we in 2019 onderzoek zullen doen naar de kwaliteit van het onderwijs in het Fries in po en vo, nu onder regie van de provincie Fryslân werk is gemaakt van een zo breed mogelijke invoering van een genormeerd leerlingvolgsysteem. Met ons onderzoek willen we het beeld van de kwaliteit van het onderwijs in het Fries in po en vo actualiseren. Ook willen we in kaart brengen in welke mate de Friese schoolbesturen zicht hebben en sturen op de kwaliteit en verdere ontwikkeling van het Fries op hun scholen (conform het opgestelde taalplan Frysk).

  • Lokale Educatieve Agenda van gemeenten en schoolbesturen

We gaan onderzoeken in hoeverre gemeenten en schoolbesturen de doelen, die in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zijn afgesproken, behalen. In de LEA maken gemeenten en schoolbesturen en ook kinderopvangorganisaties afspraken over het voorkómen van segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Basis voor ons onderzoek is een vragenlijst die we uitzetten onder gemeenten. Deze vragenlijst combineren we met de vragenlijst over voor- en vroegschoolse educatie. Op basis van de uitkomsten zullen we enkele (goede) voorbeelden uitwerken. We rapporteren hierover in de tweede helft van 2019.

Themarapporten

Hieronder vindt u rapporten van afgeronde themaonderzoeken.

Documenten