Wat doet de inspectie in 2022?

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2022? Dat staat in het Jaarwerkplan 2022. De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen/opleidingen en bovendien rapporteert ze op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2022 een aantal thema’s centraal. Vanwege de coronapandemie maken we een voorbehoud voor de programmering van ons stelseltoezicht vanwege mogelijke ontwikkelingen in de coronacrisis of rond het Nationaal Programma Onderwijs.

Toezicht op het onderwijs in algemeen en op besturen en scholen

De inspectie onderzoekt de stand van zaken en de ontwikkelingen in de verschillende onderwijssectoren, en in het Nederlandse onderwijsstelsel als geheel. Problemen die landelijk spelen stellen we zo nodig ook aan de orde bij gesprekken op bestuurs- en schoolniveau. Hiervoor voeren we onder andere representatieve steekproeven uit.


Daarnaast onderzoekt de inspectie ieder bestuur ten minste eens in de 4 jaar. Vanaf 1 augustus 2021 doen we dat met herziene onderzoekskaders. Hierin is de in 2017 ingezette richting om ons primair te richten op besturen verstevigd. We bezoeken niet meer standaard alle scholen in het funderend onderwijs eens in de 4 jaar. Hierdoor kunnen we sterker risicogericht en meer op basis van signalen werken.
 

Meerjarige onderzoekslijnen

De inspectie hanteert meerjarige onderzoekslijnen bij de programmering van haar toezicht. Zo is er bijvoorbeeld doorlopend aandacht voor basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap).

We hebben daarbij de onderzoeksprogrammering ingedeeld aan de hand van de kernfuncties van het onderwijs:

  • kwalificatie
  • socialisatie
  • allocatie (waaronder selectie en gelijke kansen)
  • de randvoorwaarden voor de kernfuncties. 

Bij onze onderzoeken hebben we speciaal aandacht voor de maatschappelijke opgaven van het onderwijs die voortkomen uit de kernfuncties:

  • Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd
  • Elke leerling en student kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken
  • Elke leerling en student draagt bij aan sociale samenhang in de samenleving
  • Elke leerling en student slaagt in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
  • Elke leerling en student krijgt gelijke kansen en een passend aanbod

De uitkomsten van het stelselonderzoek stellen we, waar van toepassing, ook aan de orde bij gesprekken met besturen en instellingen.

Jaarlijkse rapportages

De inspectie brengt jaarlijks een aantal terugkerende rapportages uit. De bekendste daarvan is De Staat van het Onderwijs; die komt in 2022 uit op 13 april. Hierin rapporteren we ook over de financiële staat van het onderwijs. Ook publiceert de inspectie jaarlijks het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang.

Overige activiteiten

Ten slotte wordt in het Jaarwerkplan beschreven welke wettelijke taken de inspectie verder nog heeft, en hoe ze daar vorm aan geeft. Ook komt aan de orde met wie de inspectie samenwerkt.

Leerlingen primair onderwijs