Selectie, toegankelijkheid en studiesucces

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft als uitgangspunt dat het hoger onderwijs algemeen toegankelijk is voor ieder die de vereiste vooropleiding bezit. Wel kunnen instellingen maatregelen toepassen waarbij selectie van studenten aan de orde is.

De komende jaren blijft het thema selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs belangrijk. De inspectie werkt op basis van een meerjarig, flexibel onderzoeksprogramma, waarin zij een ‘rollende planning’ hanteert; actuele ontwikkelingen geven daarbij aanleiding tot nieuwe onderzoeksvragen. Daarnaast zal de inspectie gedurende de looptijd van de monitor de vinger aan de pols blijven houden over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Daarbij zal de aandacht ook uitgaan naar de toegankelijkheid voor groepen, onder andere uit de zwakkere sociaaleconomische milieus. In het licht van deze monitor zal de inspectie in 2017, maar ook in het vervolg de informatie over de toegankelijkheid in generieke zin blijven actualiseren. Op die manier kunnen we de verschuiving van de studentenstromen als gevolg van selecterende maatregelen over meerdere jaren heen inzichtelijk maken. We rapporteren hierover in de Staat van het Onderwijs en in thematische rapporten. De inspectie wil door het signaleren en agenderen van knelpunten (met name ten aanzien van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs) bijdragen aan het verhelpen daarvan.

Documenten