Factsheet Studiesucces van internationale studenten in de wo-bachelor

Deze factsheet geeft inzicht in het studiesucces van internationale studenten aan universiteiten in Nederland. Gekeken is naar het studiesucces in wo-bachelors van studenten uit EER-landen (de Europese Unie - nog met het Verenigd Koninkrijk - plus  Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en niet-EER-landen ten opzichte van Nederlandse studenten met een Nederlandse vooropleiding.

Internationale studenten blijken vaker te stoppen met hun studie in Nederland dan Nederlandse studenten. De internationale studenten die blijven, studeren even vaak of zelfs vaker af binnen de nominale studietijd in vergelijking met Nederlandse studenten.

* Deze factsheet vervangt de versie van september 2022; die was nog gebaseerd op een minder gebruikelijke definitie van instroom. Eerder waren al in figuur 3 en de begeleidende tekst de percentages behorend bij het diplomarendement voor doorstudeerders (Y-as in figuur 3) aangepast, omdat in een eerdere versie per abuis verkeerde gemiddeldes waren opgenomen.