De versterking van ons toezicht

Als Inspectie van het Onderwijs versterken we de komende jaren ons toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Daarin focussen we ons op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen en studenten en de sociale veiligheid op scholen. Ook zoeken we naar een betere balans tussen toezicht op scholen/opleidingen, besturen en het stelsel. Om die balans te verbeteren, versterken we de komende tijd het directe toezicht op scholen. Verder grijpen we sneller in bij scholen en besturen waar we tekortkomingen zien.

De infographic toont hoe we werken aan de versterking van ons toezicht. 1. verbeteren basisvaardigheden en sociale veiligheid 2. Een betere balans tussen scholen, besturen en stelsel 3. Sneller ingrijpen waar nodig
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Basisvaardigheden in het onderzoekskader

Het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen en studenten had altijd al onze aandacht in het toezicht. Vanaf 1 augustus 2023 leggen we er extra focus op met een aparte standaard in de onderzoekskaders. 
Over de bijstellingen in het onderzoekskader hebben we in februari en mei een overleg gevoerd met het georganiseerd onderwijsveld (de Ringen)

Lees meer over de standaard basisvaardigheden in het onderzoekskader

Concretisering standaarden OP2 en OP3

Naast het toevoegen van een nieuwe standaard, passen we ook 2 standaarden van het onderzoekskader inhoudelijk aan. Het gaat om een verduidelijking van de Standaard zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en de Standaard pedagogisch-didactisch handelen (OP3). 

Lees meer over aanpassingen voor OP2 en OP3

Meer aandacht voor sociale veiligheid

In ons toezicht gaan we ook meer aandacht besteden aan sociale veiligheid. Onder meer door een uniforme manier van werken als we er signalen over ontvangen. Ook letten we nauwgezet op de tijdige aanlevering van de gegevens van de monitoring sociale veiligheid in het funderend onderwijs.

Steekproef kwaliteitsonderzoeken

Om een beter beeld te krijgen van hoe het Nederlandse onderwijs ervoor staat, voeren we vanaf september 2023 steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken (SKO’s) uit op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We onderzoeken daarbij scholen op een aantal standaarden uit het onderzoekskader. Het gaat dan om de vernieuwde versie van augustus 2023. 
Bij de onderzoeken observeren inspecteurs lessen en analyseren ze gegevens die de school bijhoudt. Ook voeren ze gesprekken met betrokkenen. Over de resultaten rapporteren we jaarlijks in de Staat van het Onderwijs.

Lees meer over de steekproef, de samenloop met andere onderzoeken en de inhoud van het onderzoek

Aantal veranderingen al in gang gezet

De versterking zal fasegewijs plaatsvinden. We hebben al een aantal veranderingen in gang gezet. Zo stellen we instellingsrapporten sneller vast dan voorheen. Daarmee bevorderen we dat verbeteringen eerder opgepakt worden als de onderwijskwaliteit onvoldoende is. Ook doen we vaker onderzoek als we risico’s waarnemen op een school. 

Verdere ontwikkelingen

De komende jaren werken we verder aan het toezicht.

Onaangekondigde bezoeken

De Tweede Kamer wil dat wij onderzoeken op scholen minder vaak aankondigen. Daarom onderzoeken we in welke situaties dat waardevol is voor ons toezicht. We gaan dan ook graag met vertegenwoordigers van scholen en besturen in gesprek over vragen als:

  • Welke effecten kunnen dit type bezoeken hebben?
  • Kunnen deze onderzoeken de toezichtlast terugbrengen?
  • In welke situaties kunnen ze waardevol zijn voor het toezicht?
  • Hoe zijn ze praktisch in te richten?

Waarderen goede scholen en besturen

Minister Wiersma heeft op 20 april jl. aangekondigd dat we vanaf het schooljaar 2023-2024 de waardering Goed en het predicaat Excellent niet meer toekennen aan scholen in het funderend onderwijs. Wel kunnen we de waardering Goed blijven uitspreken op het niveau van besturen. En ook op het niveau van standaarden in het funderend onderwijs en opleidingen in het mbo. 
De minister wil dat we niet alleen de basiskwaliteit bewaken, maar ook scholen en besturen blijven stimuleren om het onderwijs verder te verbeteren. Daarom laten we een onderzoek uitvoeren naar een alternatief. Hierin worden de lessen van de waardering Goed en het predicaat Excellent meegenomen. Het onderzoek doen we samen met het ministerie. De minister informeert de Tweede Kamer in het najaar over de uitkomsten daarvan.