Beeld van de Nederlandse onderwijskwaliteit door steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken

Om beter zicht te krijgen op hoe het Nederlandse onderwijs ervoor staat, voert de inspectie vanaf september 2023 steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken (sko's) uit op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We onderzoeken daarbij scholen op een aantal standaarden uit het onderzoekskader (herziening augustus 2023). Dit levert relevante informatie op voor besturen, scholen, beleidsmakers en het toezicht. 

Let op: voor meer informatie over sko's in het mbo bekijk de pagina 'Start steekproefkwaliteitsonderzoeken'.

Waarom voert de inspectie steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken uit op scholen?

De afgelopen jaren hebben we ons toezicht meer dan daarvoor gericht op besturen. Daardoor verzamelden we onvoldoende bruikbare en representatieve informatie over de kwaliteit van scholen. We willen in ons toezicht een betere balans tussen toezicht op school-, bestuurs- en stelselniveau. Door de steekproefonderzoeken uit te voeren op scholen, kunnen we de onderwijskwaliteit beter dan nu monitoren.

Op wat voor manier rapporteren we?

Als scholen onderzocht zijn, dan krijgen zij hiervan een inspectierapport. Dit rapport geeft per onderzocht kwaliteitsgebied inzicht in wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet. Indien nodig richten we vervolgtoezicht in. Naast het rapporteren over scholen, rapporteren we op stelselniveau over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, onder andere in De Staat van het Onderwijs.

Wanneer worden de onderzoeken uitgevoerd?

We voeren het hele schooljaar 2023-2024 steekproefkwaliteitsonderzoeken uit. Ook in de schooljaren daarna blijven we deze onderzoeken uitvoeren.

Welke scholen onderzoeken we?

In principe kan elke school in de steekproef vallen. Uitgangspunt is wel dat scholen niet binnen 12 maanden meerdere keren onderzocht en beoordeeld worden. Als er in hetzelfde schooljaar een vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen gepland is, dan streven we ernaar om dit te combineren met het steekproefonderzoek.