Standaarden OP2 en OP3 worden aangepast

Naast het toevoegen van de standaard Basisvaardigheden, passen we in het funderend onderwijs ook 2 standaarden van het onderzoekskader inhoudelijk aan per 1 augustus 2023. Het gaat om een verduidelijking van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3). De wijzigingen gaan in op 1 augustus 2023. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)

Bij OP2 worden de referentieniveaus taal en rekenen expliciet benoemd en wordt er toegevoegd dat er sprake moet zijn van hoge verwachtingen van leerlingen. 

Pedagogisch didactisch-handelen (OP3)

In deze standaard maken we duidelijk waar we naar kijken als we het pedagogisch-didactisch handelen onderzoeken en beoordelen. Hierbij hebben we wetenschappelijke inzichten over effectief lesgeven benut. Inhoudelijk omvat het voorstel grotendeels dezelfde elementen als voorheen, en is de standaard niet zwaarder geworden. 

Op verzoek van de minister

De aanleiding voor de aanpassingen is de politieke wens om heldere eisen te stellen aan onderwijskwaliteit. Dit is verwoord in de Kamerbrief Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs vraagt hierin aan de inspectie om te komen tot een maximale concretisering van het onderzoekskader. 
Ook heeft de inspectie aan de minister voorstellen gedaan voor verduidelijking van de huidige wettelijke eisen.

Overleg en afstemming met het onderwijsveld

We bespreken de wijzigingen van de onderzoekskaders vaak met het georganiseerd onderwijsveld. Het veld is vertegenwoordigd in het zogenoemde ringenoverleg. In mei 2023 bespraken we dit voor het laatst.

De voorgestelde aanpassingen

Primair onderwijs

De teksten van de standaarden worden doorgevoerd in regulier (bekostigd) po, speciaal basisonderwijs, onderwijs aan nieuwkomers en internationaal georiënteerd basisonderwijs.
NB: bij SBO wordt steeds ‘(ortho-)pedagogisch en -didactisch’ gebruikt ipv ‘pedagogisch en didactisch’

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

De teksten van de standaarden worden doorgevoerd in regulier (bekostigd) vo, eerste opvang anderstaligen en internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO). De tekst van OP2 voor het praktijkonderwijs is apart opgenomen, omdat die iets verschilt.