Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.172 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Welke vakken tellen nu precies mee voor de indicator Examencijfers?

Voor deze indicator tellen alle vakken mee waarvoor de leerlingen een centraal examen hebben afgelegd. Daarnaast tellen alleen de ...

Vraag en antwoord

Wanneer telt zij-instroom als zij-instroom bij de indicatoren Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces? Wat is hierbij de peildatum?

Voor elk schooljaar wordt gekeken naar de geldige inschrijvingen op 1 oktober. Zij-instromers zijn leerlingen die op 1 oktober ...

Vraag en antwoord

Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen mogen voor een periode van zes jaar afwijken van een aantal ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen op het vavo mee in het Onderwijsresultatenmodel?

Voor de indicator Examencijfers tellen de examenresultaten van de leerlingen die zijn uitbesteed via de vo-vavo route op het ROC ...

Vraag en antwoord

Hoe houdt de inspectie rekening met het feit dat ik leerlingen op mijn school veel kansen geef door ze bijvoorbeeld op een hoger niveau te plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft?

We houden hier rekening mee aan de hand van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po. Deze indicator beloont ...

Vraag en antwoord

Waarom gelden de twee indicatoren over de onderbouw voor een vestiging als geheel en niet per onderwijssoort?

Veruit de meeste scholen hanteren dakpanklassen in leerjaar 1 en veel scholen ook in leerjaar 2. We kunnen leerlingen dan niet ...

Vraag en antwoord

Waarom wordt er bij de ene indicator wel gecorrigeerd voor een bepaald leerlingkenmerk en bij de andere indicator niet?

Onderwijsresultatenmodel, onderwijsresultaten, voortgezet onderwijs, leerresultaten opbrengsten

Vraag en antwoord

Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3?

Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee naar drie. De overgang van een leerling heeft ...

Vraag en antwoord

Verandert de correctie voor lwoo vanwege passend onderwijs?

Sinds 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. Voor de registratie van lwoo betekent dit dat ze eigen ...

Vraag en antwoord

Speelt de Eindtoets Basisonderwijs een rol in de beoordeling volgens het Onderwijsresultatenmodel?

Nee. Voor de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po baseren we ons per leerling op het onderwijskundig advies van ...

Vraag en antwoord