Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - 11 oktober

In deze nieuwsbrief leest u dat we maatregelen gaan nemen tegen scholen die de monitoringsgegevens sociale veiligheid niet hebben aangeleverd. Ook leest u meer over het onderzoek dat we dit najaar gaan doen naar het tekort aan leraren- en schoolleiders in het funderend onderwijs. Verder vindt u praktische aanbevelingen in het rapport Sturing op de basisvaardigheden.

Maatregelen voor scholen die monitorgegevens sociale veiligheid niet hebben aangeleverd

De inspectie spreekt scholen aan die niet voldoen aan de regels voor de monitor sociale veiligheid. Scholen moeten jaarlijks monitoren of hun leerlingen zich veilig voelen. Voor 1 juli moeten zij deze gegevens bij de inspectie laten aanleveren. Dat gebeurt via de aanbieder van het monitoringsinstrument dat de school gebruikt.


Scholen die de gegevens niet tijdig hebben laten aanleveren, ontvangen van ons een herstelopdracht. Dat wil zeggen dat deze scholen alsnog zo snel mogelijk de gegevens bij ons moeten aanleveren. Ook dat gaat via de aanbieder. Ontvangen we de gegevens dan nog niet? Dan publiceren we de naam van de school op onze website. Dat doen we omdat die informatie niet alleen belangrijk is voor de school en de inspectie, maar ook voor ouders en leerlingen. Ook kunnen we een financiële sanctie opleggen. 

Monitor sociale veiligheid: zorg voor toestemming en lever tijdig aan

Basisvaardigheden: zorg voor een gemeenschappelijke visie, duidelijke kader en richtlijnen

Scholen, opleidingen of besturen die aan de slag gaan met het onderwijs in basisvaardigheden, hebben een gemeenschappelijke visie nodig. Met duidelijke kaders en richtlijnen: wat doe je wel en wat niet. De betrokkenheid van leraren is hierbij belangrijk. Zij zijn namelijk degenen die het beleid in praktijk moeten brengen. Scholen en opleidingen zouden daarom zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de deskundigheid van hun leraren en hierop vertrouwen.


Dit is een van de aanbevelingen uit het onderzoek Sturing op de basisvaardigheden dat we in juni publiceerden. Het onderzoek leverde een aantal praktische aanbevelingen op van en voor besturen, scholen en opleidingen.

Sturing op de basisvaardigheden

Onderzoek naar leraren- en schoolleiderstekorten in het funderend onderwijs

Dit najaar doen we onderzoek naar het tekort aan leraren en schoolleiders in het funderend onderwijs. Dit geeft ons een beeld van maatregelen die scholen nemen om tekorten te voorkomen of te verminderen. En van de gevolgen die de tekorten hebben in de praktijk. We koppelen het onderzoek aan de steekproefkwaliteitsonderzoeken. Daarmee kunnen we de relatie onderzoeken tussen onderwijskwaliteit en het tekort aan leraren en schoolleiders. Op onze website leest u meer over de steekproefkwaliteitsonderzoeken. Scholen die zijn geselecteerd voor het onderzoek vragen we om de vragenlijst uiterlijk 1 week voor het onderzoek in te vullen.

In de eerste helft van vorig schooljaar kregen veel Oekraïense kinderen onderwijs

Eind 2022 lukte het scholen om de meeste Oekraïense kinderen onderwijs te geven. Dit kwam door de erg goede samenwerking tussen schoolbesturen, scholen en gemeenten. Samen regelden zij snel tijdelijke locaties, klassen en/of afdelingen van scholen waar Oekraïense kinderen les kregen. Dat niet alle Oekraïense kinderen onderwijs kregen, kwam onder andere doordat 10% van de leerlingen (primair en voortgezet onderwijs samen) niet stond ingeschreven op een school. Het lerarentekort hielp ook niet. Daarnaast verzuimden leerlingen relatief gemakkelijk. Waarschijnlijk door hun onduidelijke toekomst. Dit bleek uit onderzoek van de inspectie in de periode oktober 2022 tot februari 2023. Later in het schooljaar ontstonden er wachtlijsten voor Oekraïense leerlingen.

In eerste helft schooljaar kregen veel Oekraïense kinderen onderwijs

Samenwerkingsverbanden zoekend bij thema doelmatige besteding

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs vinden het belangrijk om het geld voor de ondersteuning van leerlingen doelmatig te besteden. Wel is er verbetering nodig in de manier waarop ze daar zicht op houden, erop sturen en zich er over verantwoorden. Dit blijkt uit ons recente onderzoek hiernaar. 

In het onderzoek hebben we een theoretisch kader ontwikkeld. Dat is een aanzet om zicht, sturing en verantwoording te verkrijgen op de doelmatige besteding van middelen passend onderwijs. We nodigen de samenwerkingsverbanden uit om het theoretisch kader door te ontwikkelen en in het dagelijks werk de aanbevelingen in te zetten. We gaan hierover graag in gesprek tijdens een nog nader te bepalen bijeenkomst met samenwerkingsverbanden. We informeren u hier zo spoedig mogelijk over.

Begroten én realiseren

Lagere signaleringswaarde voor financiële risico’s grootste besturen

Uit een recente interne evaluatie blijkt dat we voor de grootste besturen voortaan een lagere signaleringswaarde voor liquiditeit kunnen hanteren dan voorheen. De liquiditeit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van een onderwijsbestuur. Die liquiditeit wordt berekend, heel eenvoudig gezegd, door het geld dat een bestuur op de bank heeft of nog verwacht te krijgen, te delen door de schulden die het bestuur op korte termijn moet aflossen. Wordt dit getal te laag? Dan bestaat het risico dat het bestuur zijn rekeningen in de nabije toekomst niet kan betalen. Bij besturen die meer dan 25 miljoen euro aan baten hebben, hanteren we voortaan een signaleringswaarde van 0,5. Voor de volledigheid: dit is geen harde norm, maar alleen een aanleiding voor de inspectie om de situatie nader te analyseren. 

Signaleringswaarden financieel continuïteitstoezicht

Bekijk de presentatie over het webinar aanpassingen onderzoekskader

In september volgden ruim 1.000 geïnteresseerden onze webinars over de aanpassingen van het onderzoekskader. Tijdens de webinars vertelden we over de aanleiding, de aard en de gevolgen van de aanpassingen. Op onze website kunt u de presentatie en een overzicht van veel gestelde vragen vinden. Het is technisch helaas niet mogelijk om de webinars terug te kijken. 

Onderzoekskaders: bijstelling 2023

Save the Date: 17 april 2024 congres De Staat van het Onderwijs 2024

Noteer 17 april alvast in uw agenda. Die dag organiseren we het congres De Staat van het Onderwijs 2024. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers presenteert dan ook het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. Het congres vindt plaats in DeFabrique in Utrecht. Op een later moment leest u op de website hoe u kunt deelnemen aan het congres en geven wij meer informatie over de invulling van het programma. 

Save the Date: congres De Staat van het Onderwijs 2024

En verder...

… is op 1 augustus 2023 een herzien advieskader voor nieuwe scholen ingegaan. Inhoudelijk is er niets veranderd. Wel hebben we formuleringen verduidelijkt en is de volgorde anders.


… is op 1 augustus 2023 de Wet Uitbreiding Bestuurlijk Instrumentarium ingegaan. Lees wat dit betekent voor het toezicht. 


… attenderen wij u erop dat de werving voor het peilingonderzoek Schrijfvaardigheid einde leerjaar 2 is gestart. Scholen die in de steekproef voor dit onderzoek zitten, ontvangen via de post en per e-mail een uitnodiging voor deelname van onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Het onderzoek levert deelnemende scholen veel nuttige informatie op over hun onderwijs en de resultaten van hun leerlingen.


… in het primair onderwijs verandert er dit schooljaar een aantal zaken met gevolgen voor ons toezicht. Er zijn wijzigingen rondom de beoordeling van de leerresultaten en de schoolweging is later in het jaar bekend. Ook wordt de eindtoets een doorstroomtoets. Meer weten? Ga naar het nieuwsbericht

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.