Advieskader nieuwe scholen

In het advieskader nieuwe scholen is beschreven hoe de Inspectie van het Onderwijs toetst of de te verwachten onderwijskwaliteit bij nieuw op te richten scholen in het primair en voortgezet onderwijs van voldoende niveau is. Op basis van deze toets adviseert ze de minister. Per 1 augustus 2023 is een herzien advieskader ingegaan. Inhoudelijk is er niets veranderd, wel zijn de verwijzingen naar bijbehorende wetsartikelen aangepast en enkele formuleringen verduidelijkt.