Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs – 8 maart 2023

In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over de gewijzigde regels voor financiële maatregelen die we als inspectie kunnen opleggen. We geven ook een update over de versterking van ons toezicht. En verder leest u over onderzoek naar kansen om lessen in Nederland te verbeteren.

De versterking van ons toezicht: focus op basisvaardigheden en sociale veiligheid

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen, versterken wij de komende jaren ons toezicht. Daarin focussen we ons op het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen en van de sociale veiligheid op scholen. Zo zijn we van plan om het onderzoekskader vanaf augustus aan te vullen met de standaard Basisvaardigheden (zie hierna). Ook zoeken we naar een betere balans tussen toezicht op scholen, besturen en het stelsel. Om die balans te verbeteren, versterken we de komende tijd het directe toezicht op scholen. Tot slot grijpen we sneller in bij scholen en besturen waar we tekortkomingen zien.

De versterking van ons toezicht

Standaard Basisvaardigheden in onderzoekskaders

Vanaf 1 augustus 2023 willen we de onderzoekskaders voor primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aanvullen met de standaard Basisvaardigheden. Met deze standaard bekijken we hoe scholen en instellingen het taal-, reken- en burgerschapsonderwijs inrichten. Voor de ontwikkeling van de nieuwe standaard hebben we met veel deskundigen en betrokkenen uit het onderwijs gesproken. Ook is de standaard voorgelegd aan het georganiseerd onderwijsveld (de Ringen). In mei spreken we hierover voor de derde en laatste keer met de Ringen. Zodra er meer duidelijk is over de standaard, informeren we u hierover.

Gewijzigde regels voor financiële maatregelen

Als we bij een school of een bestuur een tekortkoming zien, dan kunnen we een herstelopdracht geven. De school of het bestuur moet de tekortkoming dan binnen een bepaalde tijd herstellen. Gebeurt dat niet, dan kan de school een financiële sanctie krijgen. De school krijgt dan minder geld van het ministerie. Sinds dit jaar zijn de regels hiervoor aangepast. De inspectie kan vanaf nu meer variëren in de hoogte van het bedrag dat wordt ingehouden. Ook zetten we in het funderend onderwijs een deel van de financiering direct stop. Het doel van deze aanpassingen is dat scholen en besturen de tekortkomingen sneller herstellen.

Monitor leskwaliteit wijst uit: veel kansen om lessen te verbeteren

Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van lessen hebben we op scholen in het funderend onderwijs lessen geobserveerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel kansen zijn om de lessen in Nederland te verbeteren. Vooral als het gaat om aspecten van instructie, afstemming op verschillen tussen leerlingen en het stimuleren van zelfregulerend leren. Het lesklimaat en het klassenmanagement zijn over het algemeen op orde. Als Inspectie van het Onderwijs stimuleren we het onderwijsveld om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook roepen we op gericht te werken aan het verbeteren van leskwaliteit.

Monitor leskwaliteit wijst uit: veel kansen om lessen te verbeteren

Monitoring sociale veiligheid: aanlevering vóór 1 juli 2023, op de voorgeschreven manier

Scholen moeten tenminste een keer per jaar meten hoe (sociaal) veilig leerlingen zich voelen. Dit is in het belang van de leerlingen. Scholen kiezen zelf hoe en op welk moment in het schooljaar zij monitoren. Als ze maar aan de wettelijke eisen voldoen. De monitorgegevens moeten voor 1 juli bij de inspectie binnen zijn. Scholen leveren de gegevens aan via de aanbieder van het instrument dat ze gebruiken. Bij scholen die de monitoringgegevens niet, te laat of op onjuiste manier aanleveren, zullen we handhavend moeten optreden. Als dat na een herinnering en herstelopdracht nog niet is gebeurd, volgen financiële maatregelen.

Sociale veiligheid

Nieuwe podcast Basisvaardigheden: Leesvaardigheid

De inspectie maakt een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. De nieuwste aflevering gaat over leesonderwijs. Hoe staat het ervoor en wat kan er beter? In deze podcast gaan Lammie Prins van het Deltion College (mbo), Carlijn Pereira van de Taalunie en inspecteur voortgezet onderwijs Mirna Pit met elkaar in gesprek. Ze praten over leesplezier, voorlezen, doorgaande leerlijnen en een totaalaanpak, waarbij ook aandacht is voor taal en lezen bij de andere schoolvakken. Duidelijk wordt welke stappen besturen en scholen kunnen zetten om het leesonderwijs te verbeteren.

Beluister de podcast

Congres De Staat van het Onderwijs: inschrijving geopend

Op woensdag 10 mei presenteren we De Staat van het Onderwijs 2023 tijdens het gelijknamige congres in Utrecht. Op de website vindt u meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.

Meld u aan voor het congres

Gezocht: reguliere scholen die samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

De inspectie wil in beeld brengen hoe scholen werken aan het realiseren van inclusiever onderwijs. Daarom zijn we voor een themaonderzoek op zoek naar reguliere scholen die samenwerken met het (voortgezet) speciaal onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van symbiose of klas-in-school. Heeft uw school een samenwerkingsinitiatief om leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school te kunnen laten gaan? Dan horen we graag van u.

Gezocht: reguliere scholen die samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

Wat doet de inspectie in 2023?

De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in februari ons Jaarwerkplan 2023 goedgekeurd. Hierin leest u wat de inspectie in 2023 gaat doen. We houden toezicht op besturen en hun scholen/opleidingen en bovendien rapporteren we op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2023 een aantal thema’s centraal. Zo besteedt de inspectie speciale aandacht aan basisvaardigheden, sociale veiligheid, passend onderwijs en gelijke kansen.

Jaarwerkplan 2023

Werkagenda Toezicht Sociaal Domein 2023-2024

De Inspectie van het Onderwijs werkt samen met 3 andere inspecties in het Toezicht Sociaal Domein (TSD). De komende 2 jaar onderzoeken deze inspecties hoe zorg en ondersteuning meer toegankelijk gemaakt kunnen worden. We gaan meer samenwerken in het uitvoeren van toezicht op plekken waar zowel onderwijs als jeugdzorg wordt aangeboden (onderwijszorgarrangementen). Dit en meer staat in de Werkagenda 2023-2024.

TSD werkagenda 2023-2024: Toegang tot en samenhang in hulp essentieel voor mensen met meerdere problemen

Verslag rondetafelbijeenkomsten cyberveiligheid in het onderwijs 2022

Het onderwijs is kwetsbaar voor cyberaanvallen, zo bleek de afgelopen jaren bij verschillende incidenten. Het is daarom belangrijk dat scholen en besturen maatregelen treffen en daarbij gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen. Eind vorig jaar organiseerden we 2 rondetafelbijeenkomsten waar onderwijsbestuurders en andere betrokkenen het gesprek met elkaar aangingen. Als inspectie roepen wij het onderwijsveld op om samen voort te gaan op de ingeslagen weg. Ervaringen delen en leren van elkaars expertise is waardevol en efficiënt - op die manier hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Benieuwd naar wat er zoal besproken is tijdens de bijeenkomsten? Dat kunt u nalezen in het verslag.

Publicatie Peil.Burgerschap einde s(b)o: 19 april 2023

Tijdens de landelijke conferentie Focus op burgerschap, kleur buiten de lijntjes op 19 april 2023 presenteert de inspectie het rapport Peil.Burgerschap einde s(b)o. Het rapport is vanaf die dag ook te lezen en downloaden via de website www.peilpunt.nl. De conferentie van het Expertisepunt Burgerschap is voor leraren, schoolleiders en bestuurders uit primair, speciaal en voortgezet onderwijs. U vindt er inspiratie, informatie en praktische handreikingen om burgerschapsonderwijs vorm te geven. Aanmelden kan al! Later ontvangt u dan meer informatie over het programma.

Meld u aan

En verder…

  • attenderen wij schoolbesturen er nogmaals op dat de wet vraagt dat de schoolgids, het schoolplan en de website de juiste informatie geeft over de vrijwillige ouderbijdrage. Als inspectie zien we hierop toe.
  • is sinds 1 januari 2023 het nieuwe kader voor interbestuurlijk toezicht op gemeenten van kracht.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.