Interbestuurlijk toezicht op gemeenten

De inspectie houdt interbestuurlijk toezicht (IBT) op enkele taken die gemeenten van de rijksoverheid hebben gekregen. Het betreft de taken toezicht en handhaving op de kinderopvang en het voeren van een jaarlijks overleg rond het onderwijsachterstandenbeleid. Dit overleg over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden (waaronder vve) en de inschrijving en toelating moeten gemeenten voeren met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.

Toezichtstaken meer in samenhang en uniformer

Het toezicht op deze taken was binnen de inspectie onafhankelijk van elkaar ingericht. Vanaf 2023 brengen we deze toezichtstaken meer in samenhang en voeren we ze uniformer uit. Aan de hand van dit nieuwe toezichtkader interbestuurlijk toezicht (IBT) willen we via gemeenten bijdragen aan de veiligheid en ontwikkeling van kinderen op scholen en kinderopvangvoorzieningen. We zetten hiervoor een instrument in dat we de lerende dialoog noemen. Hiermee gaan we met gemeenten in gesprek over de doelen van de gemeentelijke taken en de kwaliteitscyclus om deze goed uit te voeren. Ook willen we gemeenten meer inzicht geven in risico’s en goede voorbeelden aan de hand van ons landelijke beeld.

In het ontwikkeltraject raadplegen we periodiek de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten zelf, de departementen (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de overige ketenpartners, zoals GGD GHOR Nederland en GGD’en.

Actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht

De doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht sluit aan bij de uitgangspunten en begrippen uit het actieplan van de Agenda Toekomst van het Toezicht. Dit actieplan is door het ministerie van BZK in samenwerking met de VNG uitgewerkt.

Lerende dialogen

Voor het interbestuurlijk toezicht op gemeenten zetten we een nieuw instrument in: de lerende dialoog. Dit is een gesprek waarin gemeenten met elkaar en met ons in gesprek gaan over bepaalde thema's binnen het toezicht en handhaving kinderopvang en LEA. Ook willen we gemeenten meer inzicht geven in risico’s en goede voorbeelden aan de hand van ons landelijke beeld. 


Bekijk de eerste gesprekken van de Lerende dialogen