Thuiszittersregistratie

Elke drie maanden vragen we de thuiszittersregistraties op van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden krijgen per e-mail een oproep van ons. In maart 2017 en mei 2018 hebben we de samenwerkingsverbanden ook gevraagd welke partij bepaalt welk onderwijs of welke zorgplek voor een kind passend is (doorzettingsmacht).

Hoe te registreren?

De samenwerkingsverbanden hebben een registratieformulier thuiszitters van ons ontvangen. Om een juiste analyse van de gegevens te kunnen maken, is het belangrijk dat samenwerkingsverbanden dit formulier gebruiken.

Het registratieformulier is zo ingericht dat u erin kunt doorwerken bij opeenvolgende opvragen. Het is dan ook de bedoeling dat u geen gegevens verwijdert, ook al zijn het gegevens over leerlingen die inmiddels geen thuiszitters meer zijn.

Ook de vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a kunt u in ditzelfde formulier registreren.

Daarnaast verzoeken wij u om het formulier geanonimiseerd en in zijn oorspronkelijke vorm aan te leveren via het Internet Schooldossier (ISD), dus niet in pdf.

Waarom vragen we deze gegevens op?

We vragen de thuiszittersregistratie op, omdat we dan zicht krijgen op het vermogen van samenwerkingsverbanden om het aantal thuiszitters in hun regio terug te dringen.

Met behulp van de registratie van thuiszitters kan het samenwerkingsverband regionale afspraken maken over het verminderen van thuiszitters. Want een van de doelen van het
wettelijk kader passend onderwijs is om het aantal thuiszitters te verminderen. Het samenwerkingsverband heeft daarvoor de wettelijke opdracht gekregen om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren. En dit zodanig dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een daarvoor zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Het samenwerkingsverband kan dat doen door te bevorderen dat alle leerplichtige leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ingeschreven staan bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen.

Het is niet goed denkbaar dat een samenwerkingsverband aan deze doelstelling kan voldoen zonder te weten of er sprake is van schoolverzuim en/of thuiszitten en zonder kennis van die leerlingenpopulatie in de regio waarvoor een beroep op de ondersteuningsvoorzieningen nodig kan zijn. Inmiddels constateren we dat alle samenwerkingsverbanden zicht hebben op het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten. Het samenwerkingsverband baseert zich hierbij op eigen gegevens en/of op gegevens die het verband opvraagt bij de leerplichtambtenaar.

Van het samenwerkingsverband verwachten we dat verzuim of thuiszitten niet aan nalatigheid van het samenwerkingsverband te wijten is.

Administratieve last?

Er zijn al veel partijen die gegevens over thuiszitters opvragen. We krijgen dan ook vaak de vraag of wij niet van deze gegevens kunnen uitgaan.  

Schoolverzuim en thuiszitten zijn belangrijke aanwijzingen voor ons om te kunnen  bepalen of de ondersteuning die wordt geboden in het samenwerkingsverband past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. We willen zicht hebben op leerlingen voor wie de scholen in het samenwerkingsverband onvoldoende in staat zijn de gevraagde ondersteuning te realiseren en we willen zicht hebben op waar de ondersteuning mogelijk stagneert of waarbij ouders ontevreden zijn over de geboden ondersteuning. De registratie geeft het samenwerkingsverband de mogelijkheid om preventief te interveniëren of samen met de ouders en de school naar oplossingen te zoeken.