Inspectie en thuiszitters

De inspectie vindt het belangrijk dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Soms zit een kind thuis omdat er geen passende onderwijsplek is. Wij willen het aantal jongeren dat geen passend onderwijs ontvangt terugdringen. In ons toezicht op de samenwerkingsverbanden onderzoeken we of het samenwerkingsverband er voldoende aan doet om thuiszitten te voorkomen en terug te dringen.

Dit onderzoeken we onder andere door de thuiszittersregistratie op te vragen bij alle samenwerkingsverbanden. Door deze informatie structureel op te vragen en te bekijken krijgen we zicht op het vermogen van samenwerkingsverbanden het aantal thuiszitters in hun regio terug te dringen.

Ook houden we actief toezicht wanneer ons signalen over de zorgplicht passend onderwijs bereiken en wijzen we melders de weg in andere situaties waarbij leerlingen thuiszitten. Verder houden we toezicht op de verzuimregistratie en houden we in de gaten of scholen schorsingen bij de inspectie melden.

Wat doet de inspectie?

De inspectie lost zelf geen thuiszitterssituaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling.

Mogelijkheden voor ouders

Wanneer ouders niet tevreden zijn met de geboden ondersteuning, dan wijzen wij ouders op de mogelijkheden om hun klacht te bespreken met de school. Zo kunnen zij gebruik maken van de klachtenprocedure van de school, bezwaar aantekenen tegen een besluit van het samenwerkingsverband of de geschillencommissie passend onderwijs inschakelen. Ook wijzen wij ouders op de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van het samenwerkingsverband, een onderwijsconsulent of onderwijszorgconsulent.

We gaan er tot slot van uit dat alle betrokkenen het advies van de onderwijsgeschillencommissie volgen.

Handhaven bij niet voldoen aan zorgplicht

Wanneer het thuiszitten een gevolg is van het niet voldoen aan de zorgplicht passend onderwijs door een school, dan spreken we de school daarop aan en kunnen we handhavend optreden. Hetzelfde doen we wanneer er binnen een samenwerkingsverband geen passende plek is voor een leerling, dan spreken wij het samenwerkingsverband daarop aan. Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke verplichting te zorgen voor een dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen binnen het gebied.

Toezicht op samenwerkingsverbanden

In ons toezicht op de samenwerkingsverbanden onderzoeken we of het samenwerkingsverband er voldoende aan doet om thuiszitten te voorkomen en terug te dringen. Daarbij kijken we ook naar de samenwerking met ketenpartners als de gemeente, leerplichtambtenaar en bijvoorbeeld jeugdhulpverlening. Wanneer we constateren dat een samenwerkingsverband te weinig doet aan het voorkomen en terugdringen van thuiszitten, kunnen we herstel eisen en zien we toe op dat het herstel wordt gepleegd.

Opvraag van de thuiszittersregistraties

Sinds november 2015 vragen we de thuiszittersregistraties op van de samenwerkingsverbanden  passend onderwijs.  Om zicht te blijven houden op regionale ontwikkelingen vragen  we de registraties viermaal per schooljaar op. Wanneer de thuiszittersregistratie daartoe aanleiding geeft, gaan we met het samenwerkingsverband in gesprek om te komen tot verbetering van de thuiszittersaanpak of de registratie.

Schorsingen en verwijderingen

Scholen mogen een leerling maximaal vijf schooldagen schorsen en zijn verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. De school moet ervoor zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk ononderbroken doorloopt, bijvoorbeeld door schoolwerk mee naar huis te geven (zorgplicht ononderbroken ontwikkeling). In het voortgezet onderwijs moeten scholen voorgenomen verwijderingen ook bij ons melden. We controleren of scholen aan de wettelijke voorschriften voldoen en spreken scholen of schoolbesturen aan waar dat nodig is. Lees meer over schorsingen en verwijderingen.

Meldplicht schoolverzuim

Vaak gaat schoolverzuim vooraf aan het thuiszitten. We onderzoeken of scholen zich houden aan hun wettelijke verplichting om schoolverzuim tijdig te melden bij DUO, zodat de leerplichtambtenaar in actie kan komen. Ook kijken we of scholen zich voldoende inspannen om schoolverzuim tegen te gaan. Indien nodig spreken we scholen hierop aan. Lees meer over schoolverzuim en leerplicht.