Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs

De inspectie heeft de wettelijke opdracht elk samenwerkingsverband minstens eens in de vier jaar te bezoeken. Er is een verdeling gemaakt op basis van een steekproef waardoor een landelijke dekking gewaarborgd is. Daarnaast blijven we bij ernstige risico’s snel een onderzoek uitvoeren. Uiteraard brengen we het risico eerst in kaart en bespreken het met het bestuur van het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Samenwerken is een voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de zorgplicht door de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Hierop houden we toezicht.