Inhoud en werkwijze vierjaarlijks onderzoek besturen samenwerkingsverbanden

Eens in de 4 jaar doen we als inspectie onderzoek bij ieder samenwerkingsverband. Als een samenwerkingsverband is geselecteerd voor een vierjaarlijks onderzoek, dan stemmen de inspecteurs de omvang en inhoud van de onderzoeken af op een werkwijze die past bij de ontwikkeling van dat samenwerkingsverband. Tijdens de onderzoeken kijken we naar wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. We stemmen de intensiteit van het toezicht af op de kwaliteit van het samenwerkingsverband. Het toezicht is daarmee proportioneel. Hoe meer het bestuur van het samenwerkingsverband in staat is om effectief te sturen op de realisatie en de kwaliteit van het passend onderwijs en het financieel beheer en zich daarover verantwoordt, hoe minder intensief het toezicht.

Activiteiten die de inspectie tijdens het vierjaarlijks onderzoek uitvoert

Het vierjaarlijks onderzoek bij besturen van samenwerkingsverbanden neemt minimaal 2 onderzoeksdagen in beslag. We voeren in ieder geval de volgende onderzoeken uit:

  • documentanalyses, voorafgaand en tijdens het onderzoek. Daarbij kijken we naar onder andere het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de website van het samenwerkingsverband.
  • rondetafelgesprekken, vinden plaats op de eerste dag. We gaan dan in gesprek met ouders en verschillende betrokkenen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Deze gesprekken geven een beeld van de ervaringen met het samenwerkingsverband.
  • gesprek met intern toezichthouders, vindt plaats op de tweede dag.

Op de tweede dag houden we gesprekken met het bestuur van de organisatie van het samenwerkingsverband en besluiten we het onderzoek bij het samenwerkingsverband met het geven van de oordelen over de resultaten en de kwaliteit van het samenwerkingsverband.

Mogelijk aanvullende onderzoeksactiviteiten (verificaties)

In de periode tussen de rondetafelgesprekken en het afsluitende bestuursgesprek is het mogelijk dat we aanvullende onderzoeksactiviteiten (verificaties) uitvoeren.

  • Zo kunnen we verificatie-activiteiten uitvoeren bij de aangesloten scholen. Deze verificaties maken inzichtelijk in hoeverre scholen het beleid van het samenwerkingsverband volgen.
  • Daarnaast kunnen we in gesprek gaan met de ondersteuningsplanraad en de regionale partners zoals gemeente(n), jeugdhulp en leerplicht. Deze gesprekken geven ons informatie over de effectiviteit van passend onderwijs.
  • Als het samenwerkingsverband een orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) heeft ingericht, doen we ook onderzoek op het opdc. We beoordelen daar de kwaliteit van het onderwijs.

Met deze onderzoeksactiviteiten - die worden uitgevoerd aan de hand van het onderzoekskader en het op de samenwerkingsverbanden gerichte waarderingskader - leggen we een verband tussen de activiteiten van het samenwerkingsverband en de ervaringen van betrokkenen bij passend onderwijs. Wilt u meer weten over de onderzoeksactiviteiten? Lees dan verder onder het kopje Hoe ziet het vierjaarlijks onderzoek bij samenwerkingsverbanden eruit?

Het rapport over het vierjaarlijks onderzoek

Na het onderzoek maakt de inspectie een conceptrapport. Het bestuur krijgt de gelegenheid hierop te reageren voor we het rapport definitief maken. Daarnaast vragen we het bestuur hoe het de bevindingen uit het rapport zal betrekken bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband. In de periode tussen het onderzoek en de vaststelling van het rapport kan het bestuur eventuele tekortkomingen herstellen. Als dat inderdaad gebeurd is, vermelden we dit herstel in het definitieve rapport. Het definitieve rapport over het vierjaarlijks onderzoek plaatsen we op onze website.

Lees ook over de beleidsreactie en de zienswijze (beide kunnen worden opgenomen in het rapport).

Hoe ziet het vierjaarlijks onderzoek bij samenwerkingsverbanden eruit?