Zeer zwakke scholen

Op deze pagina vindt u dynamische lijsten van zeer zwakke scholen/afdelingen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 mei 2021.

Bekijk ook de lijst met zeer zwakke opleidingen in het mbo.

Op deze lijsten staan de scholen, afdelingen van scholen of onderwijskundige eenheden die door de inspectie als Zeer zwak zijn beoordeeld. Deze lijst geeft de stand van zaken weer voor de lopende maand. De lijst wordt in de eerste week van iedere maand geactualiseerd, met uitzondering van de maand augustus.

Een zeer zwakke school/afdeling is een school/afdeling die onvoldoende onderwijsresultaten realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces of het schoolklimaat onvoldoende kwaliteit laat zien.

Een school/afdeling wordt aan dit overzicht toegevoegd als:

  • de inspectie de school/afdeling als Zeer zwak heeft beoordeeld
  • het inspectierapport van het onderzoek naar risico’s is vastgesteld
  • het rapport op internet is geplaatst.

Verbeteringsproces en herstelonderzoek

Scholen/afdelingen moeten zo snel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs weer op een aanvaardbaar niveau brengen. Dit betekent dat scholen/afdelingen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zullen zijn in het verbeteringsproces. Na maximaal een jaar voert de inspectie herstelonderzoek uit naar de kwaliteitsverbetering. De school/afdeling wordt weer van de lijst verwijderd als de inspectie heeft vastgesteld dat de school/afdeling zich voldoende heeft verbeterd.