Mbo-opleidingen met het oordeel Zeer zwak of Onvoldoende examenkwaliteit

Op 1 mei is er 1 zeer zwakke mbo-opleiding. Daarnaast zijn er in het overzicht 11 mbo-opleidingen en 6 opleidingen vavo opgenomen waarvan de kwaliteit van de examinering  onvoldoende is. Ook heeft 1 opleiding een waarschuwing ontvangen in verband met niet voldoen aan een of meer zogenoemde ‘overige wettelijke vereisten’. In het overzicht zijn deze per instelling opgenomen. De volgende actualisatie vindt plaats in juni 2024.

Om het inspectierapport over een opleiding te bekijken, klikt u op de vaststellingsdatum van het rapport achter de opleiding in de kolom Datum vaststelling rapport. U wordt dan doorgeleid naar de detailpagina van de instelling op de website Toezichtresultaten. Hier kunt u aan de hand van de vaststellingsdatum het betreffende rapport vinden. Meestal zijn meer opleidingen in een rapport opgenomen.

Wanneer is er sprake van een zeer zwakke opleiding of een opleiding met onvoldoende examenkwaliteit?

  • Een mbo-opleiding krijgt het oordeel Zeer zwak als het studiesucces onvoldoende is én onvoldoende uitvoering wordt gegeven aan de zorgplicht inzake het onderwijsprogramma en de examinering, de beroepspraktijkvorming of regels op het gebied van veiligheid.
  • De examinering van een mbo-opleiding is van onvoldoende kwaliteit als deze niet voldoet aan de landelijke examenstandaarden zoals opgenomen in de Regeling standaarden examenkwaliteit WEB.

De normen die de inspectie hanteert, zijn voor rapporten die zijn vastgesteld voor 1 augustus 2021 te vinden in het onderzoekskader 2017 mbo en voor rapporten die zijn vastgesteld vanaf 1 augustus 2021 in het onderzoekskader 2021 mbo.

Waarschuwingsbrief

Wanneer de opleiding het oordeel Zeer zwak of het oordeel Onvoldoende examenkwaliteit krijgt, stuurt de inspectie de instelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een waarschuwingsbrief. Hierin is de termijn opgenomen waarbinnen de geconstateerde tekortkomingen hersteld moeten zijn.

Herstelonderzoek

Na deze termijn voert de inspectie bij de opleiding een herstelonderzoek uit. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat de eerder geconstateerde tekortkomingen die tot het oordeel Zeer zwak leidden niet zijn hersteld, kan de minister besluiten de betreffende mbo-instelling het recht te ontnemen om de opleiding te verzorgen.

Wanneer bij het herstelonderzoek blijkt dat de eerder geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de examenkwaliteit van de opleiding niet zijn hersteld, kan de minister besluiten de betreffende mbo-instelling gedurende een periode van drie jaar het recht te ontnemen om de examinering van de opleiding te verzorgen.

Hoe gaat de inspectie om met een opleiding op meerdere locaties?

Een mbo-instelling kan een opleiding op meerdere locaties verzorgen. Een opleiding krijgt het oordeel Zeer zwak of Onvoldoende examenkwaliteit als de inspectie dit op ten minste één locatie heeft vastgesteld. Het oordeel geldt dan voor de opleiding op alle locaties. In het overzicht staat bij elke opleiding op welke locatie het oordeel Zeer zwak of de Onvoldoende examenkwaliteit is vastgesteld. Dit is ook in het inspectierapport te vinden.

Publiceren waarschuwingsbrieven en ontnemingsbesluiten

Actief openbaar

De inspectie publiceert per 1 augustus 2022 waarschuwingsbrieven en ontnemingsbesluiten integraal op de website. Dit noemen we actief openbaar. Dit sluit beter aan bij de bedoeling van de wetgever om op een zo toegankelijk mogelijke manier invulling te geven aan de wettelijke openbaarmakingsverplichting. Eerder publiceerden we uitsluitend de verzenddatum van de waarschuwingsbrief en in het geval van een ontnemingsbesluit de periode waarin dit besluit van toepassing is.

Om de inhoud van een waarschuwingsbrief of ontnemingsbesluit te bekijken, klikt u op de verzenddatum van het document in de kolom Datum waarschuwing of Datum besluit ontneming rechten. Dit geldt voor waarschuwingsbrieven en ontnemingsbesluiten die vanaf 1 augustus 2022 worden verzonden.

Passief openbaar

Voor alle waarschuwingsbrieven en ontnemingsbesluiten geldt daarnaast dat deze te allen tijde opvraagbaar zijn bij de Inspectie van het Onderwijs, ook nadat de (examen)kwaliteit van de opleiding inmiddels weer is hersteld of de termijn van de intrekking van de ontneming van rechten is verlopen. Dit noemen we passief openbaar. U kunt een verzoek tot het opvragen van een waarschuwing of ontnemingsbesluit indienen via Klantcontact. Dit kan door middel van het contactformulier of telefonisch via 088-669 60 60 (iedere werkdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Plaatsen op en verwijderen van het overzicht

De inspectie publiceert rapporten van door haar uitgevoerde onderzoeken in de vijfde week na vaststelling op de website Toezichtresultaten. Wanneer in een inspectierapport een oordeel Zeer zwak of Onvoldoende examenkwaliteit is gegeven, nemen we de betreffende opleiding(en) op de eerste werkdag van de nieuwe maand na publicatie van het rapport  op in het overzicht Mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit, met een verwijzing naar het inspectierapport en de gepubliceerde waarschuwingsbrief.


Verwijdering na herstel tekortkomingen

Wanneer bij het herstelonderzoek blijkt dat de eerder geconstateerde tekortkomingen hersteld zijn en er dus geen sprake meer is van een zeer zwakke opleiding of een opleiding met onvoldoende examenkwaliteit, verwijderen we de opleiding uit het overzicht. Zolang het rapport van het vervolgtoezicht nog niet is gepubliceerd, markeren we de opleiding zodat te zien is dat deze al wel verbeterd is. 

Tekortkomingen niet hersteld

Wanneer bij het herstelonderzoek wordt geconstateerd dat eerder vastgestelde tekortkomingen niet hersteld zijn, blijft de opleiding inclusief de verwijzing naar de waarschuwingsbrief in het overzicht staan. Ook wordt een verwijzing in het overzicht opgenomen naar het inspectierapport van het herstelonderzoek waarin dit is vastgelegd.

Wanneer de minister besluit de mbo-instelling het verzorgen van de opleiding of het recht op examinering van de opleiding te ontnemen, zal na verzending van het definitieve besluit door de minister de verwijzing naar het ontnemingsbesluit aan het overzicht worden toegevoegd. 

Na afloop van de periode waarin de ontneming van toepassing is, verwijderen we de opleiding in de eerstvolgende actualisatie van het overzicht Mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit. Daarmee komt ook de verwijzing naar de inspectierapporten, de waarschuwingsbrief én het ontnemingsbesluit te vervallen.