Mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit

Op 1 mei zijn er 3 zeer zwakke mbo-opleidingen. Daarnaast zijn er in het overzicht 20 mbo-opleidingen opgenomen waarvan de examinering onder de maat is. In het overzicht zijn deze per instelling opgenomen. De volgende actualisatie vindt plaats in juni 2022.

Om het inspectierapport over een opleiding te bekijken, klikt u op de vaststellingsdatum van het rapport achter de opleiding in de kolom Datum vaststelling rapport. U wordt dan doorgeleid naar de detailpagina van de instelling op de website Toezichtresultaten. Hier kunt u aan de hand van de vaststellingsdatum het betreffende rapport vinden. Meestal zijn meer opleidingen in een rapport opgenomen.

Wanneer is een mbo-opleiding van onvoldoende kwaliteit?

  • Het onderwijs is Zeer zwak als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert, én als het onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont.
  • De examinering is van onvoldoende kwaliteit als deze niet voldoet aan de landelijke examenstandaarden.

De normen die de inspectie hanteert, zijn voor rapporten die zijn vastgesteld voor 1 augustus 2021 te vinden in het onderzoekskader 2017 mbo en voor rapporten die zijn vastgesteld vanaf 1 augustus 2021 in het onderzoekskader 2021 mbo.

Waarschuwingsbrief

Wanneer de opleiding het oordeel Onvoldoende examenkwaliteit of het oordeel Zeer zwak krijgt, stuurt de inspectie de instelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een waarschuwingsbrief. Hierin is de termijn opgenomen waarbinnen de geconstateerde tekortkomingen hersteld moeten zijn.

Herstelonderzoek

Na deze termijn voert de inspectie bij de opleiding een herstelonderzoek uit. Wanneer de examenkwaliteit van een opleiding ook bij het herstelonderzoek als onvoldoende wordt beoordeeld, kan de minister besluiten de betreffende mbo-instelling het recht te ontnemen om de examinering van de opleiding te verzorgen.

Wanneer de opleiding bij het herstelonderzoek wederom het oordeel Zeer zwak krijgt, kan de minister besluiten de betreffende mbo-instelling het recht te ontnemen om de opleiding te verzorgen.

Hoe gaat de inspectie om met een opleiding op meerdere locaties?

Een mbo-instelling kan een opleiding op meerdere locaties verzorgen. Een opleiding krijgt het oordeel Onvoldoende als de inspectie op ten minste één locatie onvoldoende kwaliteit heeft vastgesteld. Het onvoldoende oordeel geldt dan voor de opleiding op alle locaties. In het overzicht staat bij elke opleiding op welke locatie de onvoldoende kwaliteit is vastgesteld. Dit is ook in het inspectierapport te vinden.

Publiceren waarschuwingsbrieven en ontnemingsbesluiten

De inspectie publiceert per 1 april 2022 waarschuwingsbrieven en ontnemingsbesluiten integraal op de website. Dit noemen we actief openbaar. Dit sluit beter aan bij de bedoeling van de wetgever om op een zo toegankelijk mogelijke manier invulling te geven aan de wettelijke openbaarmakingsverplichting . Eerder publiceerden we uitsluitend de verzenddatum van de waarschuwingsbrief en in het geval van een ontnemingsbesluit de periode waarin dit besluit van toepassing is.


Inhoud brief of besluit bekijken

Om de inhoud van een waarschuwingsbrief of ontnemingsbesluit te bekijken, klikt u op de verzenddatum van het document in de kolom Datum waarschuwing of Datum besluit ontneming rechten. Dit geldt voor waarschuwingsbrieven en ontnemingsbesluiten die vanaf 1 april 2022 worden verzonden.

Waarschuwingsbrieven en besluiten van voor 1 april 2022

Voor zowel waarschuwingsbrieven als ontnemingsbesluiten van voor 1 april 2022geldt dat deze te allen tijde opvraagbaar zijn bij de Inspectie van het Onderwijs, ook nadat de (examen)kwaliteit van de opleiding inmiddels weer is hersteld of de termijn van de intrekking van de ontneming van rechten is verlopen. Dit noemen we passief openbaar. U kunt een verzoek tot het opvragen van een waarschuwing of ontnemingsbesluit indienen via het Loket. Dit kan door middel van het contactformulier of telefonisch via 088-669 60 60 (iedere werkdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Plaatsen op en verwijderen van het overzicht

In de vijfde week na het vaststellen van het inspectierapport waarin de onvoldoende kwaliteit van de examinering of het onderwijs is opgenomen, wordt het rapport op de website Toezichtresultaten gepubliceerd. Op de eerste werkdag van de nieuwe maand wordt de opleiding opgenomen in het overzicht Mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit. U vindt daar ook een verwijzing naar het inspectierapport en de gepubliceerde waarschuwingsbrief.


Verwijdering na herstel tekortkomingen

Wanneer bij het herstelonderzoek blijkt dat de eerder geconstateerde tekortkomingen hersteld zijn, verwijderen we de opleiding uit het overzicht. Zolang het rapport van het vervolgtoezicht nog niet is gepubliceerd, markeren we de opleiding zodat te zien is dat deze al wel verbeterd is. 

Tekortkomingen niet hersteld

Wanneer bij het herstelonderzoek wordt geconstateerd dat de (examen)kwaliteit van de opleiding wederom onvoldoende is, blijft de opleiding inclusief de verwijzing naar de waarschuwingsbrief in het overzicht staan. Ook wordt een verwijzing in het overzicht opgenomen naar het inspectierapport waarin de tweede constatering van onvoldoende (examen)kwaliteit is vastgelegd.

Wanneer de minister besluit de mbo-instelling het recht op examinering of het recht op het verzorgen van de opleiding te ontnemen, zal na verzending van het definitieve besluit door de minister de verwijzing naar het ontnemingsbesluit aan het overzicht worden toegevoegd. 
Na afloop van de periode waarin de ontneming van toepassing is, verwijderen we de opleiding in de eerstvolgende actualisatie van het overzicht Mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit. Daarmee komt ook de verwijzing naar de inspectierapporten, de waarschuwingsbrief én het ontnemingsbesluit te vervallen.