Prestatieafspraak zeer zwakke basisscholen

Sommige zeer zwakke scholen slagen er niet in om zich binnen een jaar genoeg te verbeteren. Om dit tegen te gaan heeft de inspectie in overleg met OCW en de PO-Raad besloten om met een prestatieafspraak te werken. De prestatieafspraak is sinds 1 april 2019 onderdeel van de werkwijze. We stellen de prestatieafspraak op wanneer we het bestuur van de zeer zwakke school spreken over het conceptrapport.

Met de invoering van de prestatieafspraak leggen we al aan het begin van het verbetertraject de focus op het verhogen van het urgentiebesef. Met deze aanpak willen we besturen nadrukkelijk wijzen op hun verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs op zeer zwakke scholen binnen een jaar te verbeteren. We attenderen besturen op de begeleidingsmogelijkheden van de PO-Raad via het traject Goed Worden Goed Blijven (GWGB).

Werkwijze

We nemen de prestatieafspraak in een brief op als onderdeel van het toezichtsplan. In de brief staan de afspraken die we met het bestuur overeenkomen tijdens het gesprek over het conceptrapport. Na de bespreking van het conceptrapport ontvangt het bestuur het toezichtsplan en de brief tegelijk met het definitieve rapport.

Op de brief met de prestatieafspraak staat een handtekening van de directeur Toezicht PO. Het bestuur ondertekent de brief ook en stuurt een kopie naar de inspectie. Daarmee geeft het bestuur formeel aan dat het weet welke prestaties en resultaten het moet leveren, en wat de consequenties zijn wanneer dat niet lukt.

Wat verandert er?

In deze nieuwe werkwijze vervalt het standaard vooraf ingeplande voortgangsgesprek. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen plannen we een voortgangsgesprek in. Het bestuur is verantwoordelijk voor het melden van stagnatie, zoals in de prestatieafspraak is vastgelegd. Voortgangsgesprekken vinden plaats nadat het bestuur aangeeft dat er stagnatie is in het verbeterproces en indien we er geen vertrouwen in hebben dat het bestuur adequate maatregelen treft.