Stelseltoezicht

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs richt zich naast het toezicht op besturen en hun scholen ook op het stelsel als geheel. Hoe gaat het met een specifieke sector? En hoe gaat het met het hele onderwijsstelsel? Om dat in kaart te kunnen brengen, doen we onderzoek bij scholen en instellingen en verzamelen we relevante informatie uit diverse bronnen, zoals datasystemen.

Deze stelsel- en themaonderzoeken doen we naast de onderzoeken naar besturen, scholen en instellingen. Ze dienen als input voor De Staat van het Onderwijs en eventueel afzonderlijke publicaties op stelselniveau, bijvoorbeeld themarapporten.

Stelselonderzoeken en themaonderzoeken

Op basis van de toezicht– en onderzoeksgegevens, trends en ontwikkelingen in het onderwijs kiezen we elk jaar  thema’s waar we extra aandacht aan willen besteden. Dit kunnen zowel sectoroverstijgende als sectorspecifieke thema’s zijn. Vervolgens bepalen we hoe we deze thema’s het beste onder de aandacht kunnen brengen. Dit kan onder andere in de vorm van een themaonderzoek, een congres, een webinar of een brochure. Dit leggen we vast in ons Jaarwerkplan. Als we een themaonderzoek uitvoeren, dan kan dat binnen of buiten het vierjaarlijks onderzoek bij besturen plaatsvinden.

Per sector onderzoeken we soms ook standaarden uit het onderzoekskader om een beeld te krijgen van de kwaliteit van deze standaarden op stelselniveau. Zo’n onderzoek op een school of bij een bestuur is er dus niet op gericht om een oordeel te geven over die specifieke school of dat bestuur. De onderzoeksresultaten van de stelsel- en themaonderzoeken nemen we op in ons jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs.