Sociale veiligheid

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Op deze pagina's leest u hoe het inspectietoezicht op de sociale veiligheid eruit ziet.

Bijzondere situatie door het COVID-19 virus

Door de omstandigheden als gevolg van het COVID-19 virus, kunnen scholen de sociale veiligheid nu vaak niet monitoren. De inspectie houdt daar in het toezicht rekening mee. Als scholen vanwege de maatregelen die zijn genomen moeten afzien van monitoring, zal geen sprake zijn van handhaving. Wel is het van belang dat scholen actief invulling blijven geven aan hun zorgplicht, zodat leerlingen (ook bij online lessen, enĀ op school) zich veilig voelen.

Als scholen nu de sociale veiligheid niet kunnen monitoren, heeft de inspectie daar begrip voor.

Als de situatie zich zodanig ontwikkelt dat monitoring op school weer mogelijk wordt, en de school daartoe in de gelegenheid is, kan het zinvol zijn de monitoring alsnog te laten plaatsvinden. Scholen kunnen daar, gegeven de eigen situatie, dan zelf een beslissing over nemen.

De gegevens van scholen die in de afgelopen periode de sociale veiligheid van leerlingen hebben gemonitord, worden op de gebruikelijke manier aan de inspectie beschikbaar gesteld en worden op de gebruikelijke wijze bij het toezicht betrokken.

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.