Zorgplicht voor veiligheid leerlingen

Met ingang van 1 augustus 2015 geldt een zorgplicht van scholen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van kinderen op school. Op 26 mei stemde de Eerste Kamer in met het voorstel. Eerder deed ook de Tweede Kamer dat.

Wettelijke eisen sociale veiligheid op school

Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren gericht op de veiligheid van leerlingen, de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren en dat er een coördinator is die het beleid voor tegengaan van pesten coördineert en optreedt als aanspreekpunt. De herziene wettelijke eisen gelden voor het basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs.

Monitoring door school is uitgangspunt

Na een overgangsperiode van een jaar zijn de wettelijke eisen voor sociale veiligheid met ingang van het schooljaar 2016/2017 onderdeel van het toezicht van de inspectie. Scholen hebben in dit kader een zorgplicht en deze houdt in dat elke school ervoor moet zorgen dat:

  • een veiligheidsbeleid wordt gevoerd
  • monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen
  • er een coördinator en aanspreekpunt is voor sociale veiligheid

De inspectie ziet toe op de naleving en krijgt toegang tot de monitorgegevens van de school. Uitgangspunt is de monitoring door de school. Als deze op tekorten wijst, is het van belang dat de school maatregelen neemt voor verbetering.

Het toezicht van de inspectie is aanvullend op de verantwoordelijkheid en taak van het schoolbestuur voor het in kaart brengen van de beleving van de sociale veiligheid en voor het nemen van verbetermaatregelen indien nodig.

Instrumenten voor monitoring

Scholen zijn vrij in de keuze van het instrument waarmee ze de sociale veiligheid willen monitoren, zolang dat aan de wettelijke eisen voldoet. In de wet staat aan welke eisen de monitoring door de school moet voldoen. Samengevat komt het erop neer dat de monitoring jaarlijks moet worden uitgevoerd en een representatief beeld van de school moet geven.
De PO-Raad en VO-Raad werken aan aanpassing van Vensters voor Verantwoording, zodat scholen zich via dit programma kunnen verantwoorden.