Peil.Taal en rekenen einde basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

We beschrijven de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Dit doen we op basis van de scores van leerlingen op de eindtoetsen. Aangezien ook sbo- en so-leerlingen inmiddels verplicht een eindtoets maken, rapporteren we in het rapport over schooljaar 2021-2022 voor het eerst ook over de beheersing van de referentieniveaus aan het einde van het speciaal (basis)onderwijs. We zien in het bo dat vooral de beheersing van het streefniveau voor rekenen achterblijft bij de gestelde ambities. Ook in het sbo en so blijven de rekenprestaties achter ten opzichte van de prestaties op de andere leergebieden.

Belangrijkste resultaten in één visuele plaat

Resultaten als nulmeting

De resultaten in 2022 behandelen we voor alle schooltypen als nulmeting. We vergelijken de resultaten in 2022 dus niet direct met de resultaten van eerdere jaren. Deze vergelijking is niet mogelijk, omdat in 2020 geen eindtoets kon worden afgenomen vanwege de coronamaatregelen in het onderwijs. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij vervolgens geen rapportage uitgebracht vanwege problemen rondom de normering van de referentieniveaus. Met terugwerkende kracht bleken deze problemen ook te gelden voor de in 2019 afgenomen eindtoetsen. Omdat niet duidelijk is wat de exacte oorzaak is van de problemen, kon het reeds over 2019 gerapporteerde stelselbeeld niet worden hersteld. Daarom kunnen we geen directe trendvergelijking maken, maar leggen we het beeld uit 2019 wel naast de huidige resultaten om te zien of dit overeenkomt. Waar mogelijk maken we ook de vergelijking met resultaten uit andere peilingsonderzoeken naar rekenen-wiskunde en leesvaardigheid

Uitbreiding naar voortgezet onderwijs

In De Staat van het Onderwijs 2023 combineren we de informatie uit dit rapport met overige resultaten en ontwikkelingen in het onderwijs. We constateren ook daar dat de basisvaardigheden nog onverminderd vragen om versterking. Het ontwikkelen van de basisvaardigheden taal en rekenen stopt niet aan het einde van het (s)bo en so. In het vervolgonderwijs moeten deze vaardigheden niet alleen onderhouden, maar ook verder ontwikkeld worden. Om deze verdere ontwikkeling beter te kunnen monitoren, zijn we
gestart met peilingsonderzoeken aan het einde van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Begin 2024 presenteren we daarvan de eerste resultaten.