Taal en rekenen

Over het algemeen slaagt het basisonderwijs erin om leerlingen de minimaal beoogde taal-en rekenvaardigheid bij te brengen. Wel blijft de rekenvaardigheid van leerlingen in groep 8 achter bij hun leesvaardigheid en hun vaardigheid in taalverzorging. Bovendien zijn er grote verschillen in prestaties tussen scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. Dat blijkt uit de peiling taal en rekenen, een peiling die de Inspectie van het Onderwijs jaarlijkse uitvoert op basis van de resultaten op de eindtoets.