Indicatoren

Het Onderwijsresultatenmodel bestaat uit vier indicatoren. Via de links hieronder vindt u een beschrijving per indicator, plus rekenvoorbeelden voor het bepalen van de normen en scores per vestiging en afdeling. We lichten ook de berekening toe van het verschil se-ce. Deze indicator wordt niet langer meegenomen in de beoordeling van de onderwijsresultaten, maar blijft wel van belang voor de handhaving op de examenlicentie.

Vier indicatoren

  • Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
  • Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

Zoals hierboven aangegeven, wordt het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van alle vakken per afdeling (Verschil se-ce) niet langer meegenomen in de beoordeling van de onderwijsresultaten. Zie ook de pagina Verschil SE-CE en de handhaving op de examenlicentie.

In het Internet Schooldossier (ISD) kunt u de resultatenoverzichten en de bestanden met onderliggende gegevens downloaden. De ISD-handleiding is opvraagbaar bij het Loket Onderwijsinspectie.

Normen

We hebben voor alle indicatoren absolute normen vastgesteld.
We hebben deze normen vastgesteld op basis van de resultaten van alle scholen van de schooljaren 2012, 2013 en 2014. Per indicator hebben we de gemiddelde waarden op een rij gezet en gekeken naar de waarde bij percentiel 15. Die waarde hebben we telkens als norm gekozen, waarbij we wel hebben gekeken naar een logische afronding. Met andere woorden: met die norm is ongeveer 15 procent van de scores onvoldoende en ongeveer 85 procent voldoende. Bij enkele normen hebben we op inhoudelijke gronden andere keuzes gemaakt. Zo is de norm voor indicator Examencijfers bij vmbo-basis verlaagd tot 6,50, omdat we deze te hoog vonden. De norm voor indicator Bovenbouwsucces bij havo is verhoogd tot 80 procent, omdat we deze te laag vonden.

In de technische toelichting vindt u meer informatie over de methodiek die we hebben gehanteerd bij het vaststellen van de normen.

normen onderwijsresultatenmodel

Correctiefactoren

Bij de beoordeling van de onderwijsresultaten houdt de inspectie rekening met de achtergrond en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school. Voor drie van de vier indicatoren corrigeren (verlagen) we de normen, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen met een bepaald kenmerk. Bij de beschrijving van de indicatoren vindt u hierover meer informatie. In onderstaande tabel staan in het kort de leerlingkenmerken waarvoor we corrigeren en bij welke indicatoren we dit precies doen.

  • apcg staat voor armoedeprobleemcumulatiegebied,. Dit is afhankelijk van de postcode waar een leerling woont.
  • lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs, dit is alleen van toepassing op het vmbo.
  • instroom staat voor leerlingen die op een later moment vanuit een andere school zijn ingestroomd op een opleiding, vanuit een andere school. Leerlingen die in het afgelopen jaar zijn ingestroomd worden meegeteld.

Let wel:
Vanaf 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. Voor de registratie van lwoo betekent dit dat ze eigen indicatiecriteria en -procedures voor toewijzing kunnen vaststellen en dat ze zelf scholen kunnen voordragen voor een lwoo-licentie. De scholen die vallen onder een samenwerkingsverband dat gekozen heeft voor opting out hebben voor schooljaar 2016/2017 en/of 2017/2018 geen landelijk vergelijkbare lwoo-gegevens meer ter correctie van de bovenbouwindicatoren.
Bij de resultatenbeoordeling van 2018 en 2019 rekenen we daarom voor deze scholen voor het schooljaar 2016/2017 en 2017/2018 met de lwoo-gegevens van respectievelijk 1 oktober 2015, 1 oktober 2016 (dus van vóór de aanpassing van de wet Passend Onderwijs m.b.t. lwoo/pro). Vanaf 2020 zullen wij stoppen met de correctie voor LWOO in het Onderwijsresultatenmodel VO.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de correctiefactoren en de methodologie van het bepalen van de correctiewaarden, zie de technische toelichting.

Tabel 1 leerlingkenmerken waarvoor we corrigeren per indicator

Onderwijs
soort

onderwijs-positie t.o.v.
advies po

onderbouw-snelheid

bovenbouw-
succes

examen-cijfers

vmbo-b

-

apcg, instroom

lwoo, apcg, instroom

lwoo, apcg

vmbo-k

-

apcg, instroom

lwoo, apcg, instroom

lwoo, apcg

vmbo-(g)t

-

apcg, instroom

lwoo, apcg, instroom

lwoo, apcg

havo

-

apcg, instroom

apcg, instroom

apcg

vwo

-

apcg, instroom

apcg, instroom

apcg