Indicatoren

Het Onderwijsresultatenmodel bestaat uit vier indicatoren. Via de links hieronder vindt u een beschrijving per indicator, plus rekenvoorbeelden voor het bepalen van de normen en scores per vestiging en afdeling. We lichten ook de berekening toe van het verschil se-ce. Deze indicator wordt niet langer meegenomen in de beoordeling van de onderwijsresultaten, maar blijft wel van belang voor de handhaving op de examenlicentie.

Vier indicatoren

  • Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
  • Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

Zoals hierboven aangegeven, wordt het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van alle vakken per afdeling (Verschil se-ce) niet langer meegenomen in de beoordeling van de onderwijsresultaten. Zie ook de pagina Verschil SE-CE en de handhaving op de examenlicentie.

In het Internet Schooldossier (ISD) kunt u de resultatenoverzichten en de bestanden met onderliggende gegevens downloaden. Op onze pagina over het Internet Schooldossier vindt u informatie over het gebruik van het ISD.

Normen

We hebben voor alle indicatoren absolute normen vastgesteld, die voor tenminste 3 jaar vast staan.

In de technische toelichting vindt u meer informatie over de methodiek die we hebben gehanteerd bij het vaststellen van de normen.

normen onderwijsresultatenmodel

Correctiefactoren

Bij de beoordeling van de onderwijsresultaten houdt de inspectie rekening met de achtergrond en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school. Voor drie van de vier indicatoren corrigeren (verlagen) we de normen, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen met een bepaald kenmerk. Bij de beschrijving van de indicatoren vindt u hierover meer informatie. In onderstaande tabel staan in het kort de leerlingkenmerken waarvoor we corrigeren en bij welke indicatoren we dit precies doen.

  • apcg staat voor armoedeprobleemcumulatiegebied,. Dit is afhankelijk van de postcode waar een leerling woont.
  • instroom staat voor leerlingen die op een later moment vanuit een andere school zijn ingestroomd op een opleiding. Bij deze correctiefactor worden de leerlingen meegeteld die in het afgelopen jaar zijn ingestroomd.
  • opstroom staat voor opstroom van gediplomeerde leerlingen van vmbo (g)t naar havo en van havo naar vwo.
Tabel 1 leerlingkenmerken waarvoor we corrigeren per indicator

Onderwijs
soort

onderwijs-positie t.o.v.
advies po

onderbouw-snelheid

bovenbouw-
succes

examen-cijfers

vmbo-b

-

apcg, instroom

apcg, instroom

apcg

vmbo-k

-

apcg, instroom

apcg, instroom

apcg

vmbo-(g)t

-

apcg, instroom

apcg, instroom

apcg

havo

-

apcg, instroom

opstroom, apcg, instroom

opstroom, apcg

vwo

-

apcg, instroom

opstroom, apcg, instroom

opstroom, apcg