Verschil SE-CE en de handhaving op de examenlicentie

Het Verschil schoolexamen – centraal examen (se-ce) maakt geen deel meer uit van de beoordeling van de onderwijsresultaten. De indicator is ooit bedacht om de civiele waarde van diploma’s te bewaken. Een te hoog schoolexamencijfer maakt het voor leerlingen immers (te) makkelijk om een diploma te halen. We hebben gezien dat de functie om het civiel effect van het diploma te bewaken voor een deel is overgenomen door de vernieuwde zak-/slaagregeling die sinds 2012 van kracht is.

De indicator verschil se-ce blijft wel onderdeel van de handhaving op de examenlicentie volgens artikel 2.62 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs 2020. Daarin staat dat een school mogelijk de examenlicentie verliest als het Verschil se-ce over een periode van drie jaar te groot is. Om zicht te houden op het verschil se-ce, als onderdeel van deze handhaving, blijven we de indicator tonen in de resultatenoverzichten. Bij een langdurig te groot verschil zullen we dan ook optreden, in lijn met het genoemde wetsartikel. Daarnaast zullen we  het verschil se-ce als diagnostische informatie blijven hanteren. Het totaaloordeel over de onderwijsresultaten hangt er echter niet meer vanaf.