Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2022

In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van het onderzoek dat de inspectie in 2023 gaat uitvoeren naar de impact van het personeelstekort op onderwijskwaliteit. Ook informeren wij u over de brochure van de vertrouwensinspecteurs die alle besturen en scholen binnenkort ontvangen. Verder leest u over het toewerken naar het examen van leerlingen die een orthopedagogisch didactisch centrum bezoeken.

Plaatsgebrek gespecialiseerd onderwijs

De inspectie ontvangt signalen dat de instroom van leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) toeneemt. Vanuit een aantal regio’s horen we dat deze scholen daardoor snel volstromen, dat er plaatsgebrek en wachtlijsten dreigen te ontstaan en ook dat er al scholen door hun bestuur ‘vol’ zijn verklaard. Het risico op thuiszitters neemt daarmee eveneens toe.

Het is belangrijk dat de inspectie voortdurend op de hoogte is van deze ontwikkelingen. Daarom verzoeken we de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om plaatsgebrek en wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs direct aan hun contactinspecteur te melden.

Toewerken naar het examen van leerlingen die een OPDC bezoeken

Leerlingen die tijdelijk onderwijs volgen op een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) en in het (voor)examenjaar zitten, moeten werken aan het programma van toetsing en afsluiting (PTA) met de daarbij horende schoolexamens van de school van inschrijving. Wij hebben gemerkt dat dit proces niet op alle OPDC’s op de juiste wijze verloopt. Mocht dit binnen uw samenwerkingsverband ook spelen dan verzoeken wij u om hierin verbeteringen door te voeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website. Meer informatie.

Ondersteuningsplan: begin tijdig met de voorbereidingen

Minstens eens in de vier jaar stellen samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan vast. Het ondersteuningsplan wordt vóór 1 mei, voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft, naar de inspectie gestuurd. We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. Hierbij vragen we extra aandacht voor het feit dat de wettelijke vereisten van het ondersteuningsplan voor zowel po als vo gewijzigd zijn. Dit is vanwege de wet Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs, die ook geldt voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Lees op onze website meer over het vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan. Lees meer

Voor 15 december aanmelden voor opting out leerwegondersteunend onderwijs

Ook in 2023 kunnen samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs gebruikmaken van opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor de vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties. Kiest uw samenwerkingsverband per 1 januari 2023 voor opting out? Vergeet dan niet om dit voor donderdag 15 december 2022 bij ons te melden. Op onze website vindt u meer informatie over opting out lwoo. Meer informatie over opting out lwoo.

Bijgestelde onderzoekskaders op onze website

Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief special van afgelopen juli, hebben we de onderzoekskaders voor het funderend onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bijgesteld. Zo zijn de basisvaardigheden expliciet in de standaarden opgenomen. De bijgestelde kaders zijn sinds 1 augustus 2022 van kracht. Inmiddels is er nog een aantal correcties in de kaders aangebracht. De meest recente versie vindt u op onze website. Bekijk de bijgestelde onderzoekskaders

Inspectie versterkt haar toezicht en doet vaker onderzoek op scholen

De inspectie versterkt de komende jaren haar toezicht. Zo werken we aan een aparte standaard basisvaardigheden in de onderzoekskaders. Ook doen we sneller dan voorgaande jaren zelf een kwaliteitsonderzoek op de school als uit de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse risico’s naar voren komen. Juist in een tijd waarin scholen te maken hebben met forse uitdagingen, zoals het lerarentekort, is het belangrijk om in de gaten te houden of leerlingen onderwijs krijgen van voldoende niveau. Lees meer. Lees meer.

Brochure vertrouwensinspecteurs

Binnenkort ontvangen alle besturen en scholen een brochure over de vertrouwensinspecteurs. Hierin leest u wat deze kunnen betekenen als kinderen en jongeren in uw organisatie geconfronteerd worden met bijvoorbeeld psychisch, fysiek of seksueel geweld. Ook staat erin beschreven wat uw plichten zijn wanneer u te maken krijgt met mogelijk seksueel misbruik. Graag vragen we bestuurders en schoolleiders deze brochure bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen. Bekijk de brochure.

Verkennend onderzoek naar impact lerarentekort

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, gaat de inspectie in 2023 een groot onderzoek uitvoeren naar de impact van het personeelstekort op onderwijskwaliteit. Als voorbereiding op dat onderzoek is de inspectie begin september gestart met een verkennend onderzoek binnen het funderend onderwijs. Alle input gebruikt de inspectie vervolgens om het grote onderzoek, dat in 2023 van start gaat, zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.